Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp

Socialförvaltningen anmäler enligt lex Sarah

Händer på datortangentbord

Lomma kommun har anmält två händelser inom särskilt boende enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg.

Lex Sarah ar en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Syftet med bestämmelserna är att verksamheten ska utvecklas och missförhållanden rättas till.

Händelse 1

En brukare avvek från ett av kommunens särskilda boende utan medarbetares kännedom. Utredningen av händelsen påvisar en otillräcklig planering och att rutin ej efterlevdes som en följd av förändrat behov.

Åtgärder

För att förebygga att en likande händelse uppstår sker en översyn samt skapas en ny rutin för planering när risk finns att brukare avviker. Ansvarsområden kommer förtydligas och en genomgång samt en eventuell revidering av handlingsplan kommer göras. Verksamheten arbetar därtill med att säkerhetsställa att befintliga rutiner efterlevs.

Händelse 2

Genom förvaltningens systematiska avvikelserapportering har det i slutet av maj uppmärksammats att en brukares behov av trygghetslarm ej har tillgodosetts trots beslut.

Utredning påvisar bland annat ett gammalt larmsystem, vilket medfört brist på larmklockor, otydliga rutiner, bristande kommunikation, avsaknad av uppföljning samt brister i avvikelserapportering som orsak till händelsen.

Åtgärder

Avsaknad av larm åtgärdades samma dag som rapport gjordes. Nya rutiner och ett nytt larmsystem med en superanvändare på varje avdelning finns på plats. Ett sedan tidigare planerat utbildningspaket, äldreomsorgsreformen, ska genomföras under hösten.

Lex Sarah

Den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten, vid Statens institutionsstyrelse eller enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är skyldig att utreda rapporterade händelser om missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden och även att åtgärda dessa. Är missförhållandet eller risk för missförhållande allvarligt, ska det anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I bedömningar och beslut som IVO fattar så fokuserar IVO på om utredningen är tillräckligt omfattande och att verksamheten har åtgärdat det aktuella missförhållandet.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Mica Bodic

Navigera vidare

Arkiv