Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö, Övergripande

Senaste nytt från kommunstyrelsen den 18 maj 2022

Bygglovshandläggare tittar på ritning av hus.

Från den 1 januari 2023 föreslås nya avgifter för bygglov att gälla.

Kommunstyrelsen hade sammanträde den 18 maj. Här kommer en sammanfattning av några av ärendena. Protokoll från sammanträdet publiceras inom kort.

Ändrade avgifter för bygglov nästa år

Avgifterna för bygglov ska framöver utgå från en modell som matchar den tid som varje ärende tar att hantera. Det föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar om på nästa sammanträde. Förändringarna ska gälla från den 1 januari 2023.

Varje kommun får enligt plan- och bygglagen ta ut avgifter för beslut om bygglov. Nu gällande plan- och bygglovstaxa ändrades senast av kommunfullmäktige i december 2017.

Nu föreslås en ny taxa till nästa år. Den bygger på Sveriges kommuner och regioners modell som bygger på genomsnittliga handläggningstider för olika typer av bygglovsärenden. I denna taxa finns färdiga avgifter uträknade för varje ärendetyp och avgifterna är lätta att plocka fram ur en färdig prislista. Till exempel är avgiften för bygglov för nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus satt till 31 136 kronor.

Hela den nya prislistan kan du ta del av här Pdf, 801.2 kB..

Nytt är också att karta-, GIS- och mättjänster inte längre ingår i avgiften för bygglov, utan istället ska vara en separat avgift.

Lomma kommun fördömer dansk dumpning i Öresund

Miljöministeriet i Danmark har tagit fram ”vattenområdesplaner” för åren 2021-2027. I dessa ingår bland annat planerna på att bygga den nya stadsdelen Lynetteholm i Öresund utanför Köpenhamn. Lomma kommun motsätter sig dumpningen av förorenade massor i förberedandet av dessa planer.

Mycket i de danska vattenplanerna är åtgärder på land för att förbättra vattenkvaliteten både i ytvatten, grundvatten och kustvatten. I planerna pekas också platser ut, där förorenade massor dumpas för att bereda havsbotten för byggandet av stadsdelen Lynetteholm i Köpenhamn.

Lomma kommun bedömer att det finns risk att dessa föroreningar förs med nordgående strömmar till Lommabukten och motsätter sig de utpekade dumpningsplatserna. Dessa bidrar till att försämra vattenkvaliteten i hela Öresund och strider därmed mot vattendirektivet. Att använda havet som dumpningsplats kan inte anses höra hemma i ett modernt samhälle.

Detta yttrande har kommunstyrelsen lämnat till Naturvårdsverket som samordnar Sveriges åsikter.

De danska vattenplanerna berörs av Esbokonventionen. Enligt konventionen måste ett land som tänker genomföra en plan som kan antas medföra betydande gränsöverskridande påverkan på miljön eller hälsan i ett annat land, underrätta det berörda landet om detta och inleda samråd om det berörda landet önskar. Det är detta samråd som nu genomförs.

Bidrag till Lomma Event

Kommunstyrelsen har beviljat Lomma Event ett föreningsbidrag på 100 000 kronor för 2022. Föreningen får halva bidraget i samband med genomförandet av Lilla Lommafesten den 3-4 juni och halva bidraget i samband med Julrundan i december.

Lomma Event är en ideell förening med ambitionen att vara en öppen mötesplats för
verksamma i kommunen. Föreningens största arrangemang är Lommafesten och Julrundan. Under de senaste åren har pandemin satt stopp för större folksamlingar och Lomma Event har genomfört
arrangemangen digitalt.

Nu är Lommafesten tillbaka med publik på plats den 3-4 juni, den här gången under namnet ”Lilla Lommafesten”. Lomma kommun kommer att delta lördagen den 4 juni med en tältutställning längs Sommargågatan för att visa upp kommunens verksamhet.

Lomma Event får bidraget för att föreningen erbjuder ett ambitiöst och brett utbud av upplevelser och aktiviteter för allmänhet, företag och föreningar. Föreningen tar löpande fram nya koncept och är en viktig medspelare i Lommas kultur- och föreningsliv.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Zingmark

Navigera vidare

Arkiv