Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg, Kommun & politik, Övergripande

Befolkningsprognos påverkar planeringen av våra verksamheter

Några barn cyklar på Kajgatan under sommaren.

En ny befolkningsprognos har tagits fram. Den spår att befolkningen i kommunen kommer att växa från 24 638 till 27 313 invånare år 2031. Prognosen gäller nu som underlag för kommunens budgetarbete och påverkar planeringen av våra verksamheter inom flera områden.

Under 2021 minskade folkmängden i Lomma kommun med 238 personer, från 24 876 till 24 638 invånare. Detta berodde på att fler flyttade från kommunen än till kommunen och att dödstalet var större än födelsetalet.

Den befolkningsprognos som nu tagits fram beskriver dock en stadigt växande befolkning i Lomma kommun, med 268 personer per år fram till 2031. Ta gärna del av hela befolkningsprognosen här Pdf, 564.5 kB..

Flera verksamheter påverkas

Prognosen analyseras nu inom flera av Lomma kommuns verksamheter. Den påverkar bland annat vilka skatteintäkter som kommunen väntas få de kommande åren. Detta får effekter för den ekonomiska planeringen och vårt budgetarbete framöver.

Prognosen visar också hur stort behovet är av platser i förskola och skola, och kan till exempel få effekter för hur många avdelningar våra förskolor kan ha i bruk. Trenden med färre barn i förskoleåldern kommer enligt befolkningsprognos att fortsätta kommande år. Först runt 2028 noteras enligt prognosen större trendbrott.

Vår äldreomsorg påverkas också av hur många äldre med servicebehov som lever i kommunen.

Kommunstyrelsen beslutade under sitt sammanträde den 30 mars att den framtagna befolkningsprognosen ska gälla som underlag för kommunens budgetarbete och verksamhetsplanering.

Bakgrund

Befolkningsprognosen är gjord av ett statistikföretag som använder avancerade prognosmodeller, följer forskningen inom området och använder de senaste och mest tillförlitliga prognosmetoderna.

Data över folkmängden efter ålder, kön och tid används för att ta fram prognosen. Med hjälp av den informationen skattas sedan hur många barn som väntas födas, hur många som väntas gå bort och hur många som väntas flytta till eller från kommunen. Det planerade bostadsbyggandet tas också med i uppskattningen.

I varje prognos finns en osäkerhetsfaktor och det finns många faktorer som kan komma att påverka. Det kan fortfarande komma oväntade effekter av pandemin och den framtagna prognosen är gjord innan situationen i Ukraina eskalerade genom Rysslands invasion.

Förra årets befolkningsprognos prickade till exempel inte helt rätt. Den gången beställde Lomma kommun två prognoser, där båda uppskattade att befolkningen skulle öka (37 respektive 106 invånare). Istället minskade befolkningen med 238 invånare. Detta tros ha berott på tre saker:

  • Pandemieffekter, ökat hemarbete medförde ett ökat behov av arbetsplats hemma.
  • Behov av hemarbetsplats i kombination med ökade bostadspriser gjorde att de som flyttar till kommunen är äldre, samt att det bor färre per bostad än tidigare.
  • Fler unga vuxna än prognosticerat flyttade från kommunen.
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: John Wadbro

Navigera vidare

Arkiv