Datum: | Nyheter: Kommun & politik

Senaste nytt från kommunstyrelsen den 30 mars

Karta som visar fastigheterna som ingår i Lomma kommuns ramavtal med Wihlborgs på området Bjärreds vångar.

Karta som visar fastigheterna som ingår i Lomma kommuns ramavtal med Wihlborgs på området Bjärreds vångar.

Kommunstyrelsen hade sammanträde den 30 mars. Här kommer en sammanfattning av några av ärendena. Protokoll från sammanträdet publiceras inom kort här.

Fortsatt god ekonomi i årsredovisningen för 2021

Årsredovisningen för kommunens verksamhet under 2021 är klar och kommunstyrelsen förslår nu att kommunfullmäktige antar den. Nedan följer en sammanfattning av årets ekonomiska resultat. Vi har även samlat det viktigaste ur årsredovisningen på en egen sida på lomma.se. Där kan du bland annat läsa en krönika av kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén och en sammanfattning av 2021 för områdena välfärd, utbildning, infrastruktur, trygghet och uppleva och göra.

2021 var ett mycket bra resultat för Lomma kommun. Resultat är på knappt 66 miljoner kronor att jämföra med budgeterade 34 miljoner kronor. Det innebär att det blev en positiv avvikelse på cirka 32 miljoner.

Samtidigt har gamla pensionsskulder lösts in, vilket förbättrar förutsättningarna på lång sikt framåt.

Det finns flera anledningar till det positiva resultatet:

  • Ökade skatteintäkter
  • Börsen har gått upp och därmed värdet på pensionsmedlen
  • Sålda bostadsrätter
  • Inlöst pensionsskuld

Årsredovisningen behandlas i kommunfullmäktige på nästa sammanträde. Redan nu kan du ta del av den här: Årsredovisning 2021 Pdf, 4.5 MB.

Ramavtal för delar av Bjärreds vångar

Lomma kommun och Wihlborgs Borgeby AB är överens om ett ramavtal kring planering och byggnation på området Bjärreds vångar. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska godkänna ramavtalet.

Fastigheterna det handlar om är Bjärred 9:1, Borgeby 17:16, Borgeby 17:22 och Borgeby 17:24. Delar av dessa ligger inom det område som nu ska detaljplaneras i första etappen på Bjärreds vångar.

Avtalet anger de övergripande förutsättningarna och principerna för bland annat marköverlåtelser och fördelning av exploateringskostnader som kommer att krävas för att möjliggöra områdets utveckling. Visionen för Bjärreds vångar är att skapa en plats som kombinerar naturlandskapet med en attraktiv och levande boendemiljö som tar utgångspunkt i Bjärreds gröna identitet och som utvecklar och bygger vidare på det unika i området.

Miljöbokslut i ny form

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna ”Miljöbokslut för 2021”. Tidigare har denna sammanställning ingått i kommunens övergripande årsredovisning. I takt med att miljöfrågorna på lokal nivå får större och större betydelse och kommunernas ansvarsområden har ökat så ökar också allmänhetens intresse kring hur kommunen arbetar med frågorna.

Därför har miljöbokslutet brutits ut ur årsredovisningen och sammanställs i en egen rapport. I årets miljöbokslut presenteras nyckeltal som speglar situationen inom områdena vatten, avfall och klimatpåverkande utsläpp. En redovisning av övrigt arbete som skett under året för att säkra ekosystemtjänster, skydda natur och i övrigt bidra till att uppfylla miljömålen och Agenda 2030, finns också med.

I dokumentet går bland annat också att läsa om Lomma kommuns klimatanpassningsarbete. Där konstateras att vi behöver intensifiera arbetet med ett sammanhållet klimatanpassningsarbete för att skydda såväl befintliga ekonomiska värden och tillvarata de utvecklingsmöjligheter som finns. Samtidigt behöver samverkan fortsätta och utvecklas med bland annat berörda kustkommuner, länsstyrelsen, SKR och staten för att säkerställa långsiktiga planeringsförutsättningar.

Miljöbokslutet kan du ta del av i sin helhet här på lomma.se när det vinner laga kraft.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Zingmark

Navigera vidare

Arkiv