Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Äldreomsorg

Socialförvaltningen anmäler enligt lex Sarah

Någon skriver med en gul penna

Socialförvaltningen har anmält en händelse som inträffade december 2021 till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Sarah.

Enligt lex Sarah är medarbetare med flera skyldiga att anmäla händelser där enskild utsatts för risk för påtagliga missförhållanden eller påtagliga missförhållanden, som följd av vården och/eller omsorg hen fått med stöd av Socialtjänstlagen (SOL) eller enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

I december 2021 inträffade en händelse som har lett till att Socialförvaltningen har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Sarah den 24 mars 2022.

Anmälan om händelse

I slutet av förra året fick socialförvaltningen in en orosanmälan kring ett barn/ungdoms mående som var bosatt i kommunen.

En orosanmälan är ett verktyg som finns tillhands för att privatpersoner, föreningar och andra samhällsaktörer ska kunna uppmärksamma socialförvaltningen på att något kanske inte är som det ska, så att vi kan hjälpa den individ som är i behov av hjälp. När en orosanmälan kommer in gällande ett barn/ungdom är det alltid ett prioriterat ärende eftersom barn/ungdomar är i en beroendeställning på ett annat sätt än en myndig person.

Socialförvaltningen valde att skyndsamt göra en bedömning av allvarlighetsgraden och fortsätta utredningen genom att söka upp det berörda barnet/ungdomen. Efter kontakt med barnet/ungdomen säkerställde inte förvaltningen att det fanns en vuxen person som stöd som kunde bevaka barnet/ungdomens fortsatta mående. Barnet/ungdomen skadade sig själv efter förvaltningens besök.

För att förhindra att något liknande sker i framtiden kommer socialförvaltningen att ha en rutin och process kring hur barn/ungdom lämnas över till annan vuxen efter samtal.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Emma Pihl

Navigera vidare

Arkiv