Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö

Översiktsplan 2020 är antagen

ÖP antagen

Översiktsplan 2020 antogs av kommunfullmäktige den 3 mars 2022. Översiktsplanen är en långsiktig plan för kommunens utveckling, och visar hur kommunen ser på mark- och vattenanvändning samt bebyggelsens utveckling.

Målet är att bygga ett mer hållbart och attraktivt samhälle med utgångspunkt från kommunens vision och befintliga förutsättningar och kvaliteter. Översiktsplanen sträcker sig till 2030, med utblick mot 2040. Planen är vägledande för efterföljande beslut men inte juridiskt bindande.

Planförslaget har ställts ut och reviderats i två omgångar, vid samråd och utställning. Alla inkomna synpunkter från samrådet och utställningen har besvarats i en samrådsredogörelse respektive ett utställningsutlåtande. Länsstyrelsen har även lämnat sina synpunkter i ett granskningsyttrande. Samtliga handlingar finns tillgängliga här.

Framtida utveckling av Bjärred

Många invånare, föreningar och myndigheter har hjälpt till att göra planen bättre genom att inkomma med synpunkter. Under utställningen inkom 97 yttranden. Ett 40-tal av dem rörde den framtida utvecklingen av Bjärred. Många av dem var relativt samstämmiga, och handlade om att Bjärred är en by och att man inte vill att Bjärred ska bli mer stadslikt. Man lyfter också fram de befintliga kvaliteterna - grönskan, lugnet, skalan och utblickarna.

Mycket av språkbruket kring samhällsbyggnad är utvecklat i stadsskalan och medför att en del av de ord som normalt används om bebyggelse kan upplevas främmande och storskaliga i den mindre ortens kontext. Språkbruket har därför i den färdiga planhandlingen setts över för att bli tydligare och passa bättre i den mindre ortens sammanhang.

Synpunkterna har även medfört att planen har förtydligats vad avser skala och kontext i övrigt eftersom det inte är kommunens avsikt att förändra den övergripande karaktären av orterna, utan framförallt skapa fler kvaliteter för invånarna och erbjuda bostäder för fler skeden av livet.

Bostäder för fler skeden i livet

Den äldsta delen av kommunens befolkning, äldre än 85 år, förväntas i det närmaste fördubblas under perioden 2021–2030. För att även de äldre i befolkningen ska kunna hitta lämpliga bostäder i kommunen, behöver bostadsutbudet breddas något och innehålla fler bostadstyper än villor och radhus. De flesta äldre efterfrågar trygghet, närhet till service och ett boende som är tillgängligt. Många önskar också bo kvar i den del av kommunen där de bor idag.

Den slutgiltiga utformningen av utbyggnadsområdena kommer att avgöras i de detaljplaner som kommer att tas fram innan områdena kan bebyggas. I den processen finns flera tillfällen att ta del av förslagen och inkomma med synpunkter.

Läs gärna mer i utställningsutlåtandet och i planhandlingen som du hittar i länken ovan.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Lovisa Liljenberg

Navigera vidare

Arkiv