Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö, Kommun & politik

Beslutat i kommunfullmäktige

Gatuvy i Lomma.

Översiktsplanen anger hur den fysiska miljön i kommunen bör användas, utvecklas och bevaras för en långsiktigt hållbar framtid.

Kommunfullmäktige beslutade under sitt möte den 3 mars bland annat att anta den nya översiktsplanen och att anta en detaljplan för flerbostadshus längs Karstorpsvägen.

Översiktsplan 2020 har antagits

En ny översiktsplan för Lomma kommun har tagits fram. Översiktsplanen är ett viktigt strategiskt dokument som anger hur den fysiska miljön bör användas, utvecklas och bevaras för en långsiktigt hållbar framtid. Den ger information om kommunens utvecklingsplaner samt vilka områden och miljöer som kommunen särskilt vill värna om.

Nu har politikerna i kommunfullmäktige beslutat att anta översiktsplanen, ”Översiktsplan 2020”.

Den nya översiktsplanen innehåller bland annat planer för:

  • Tågstationer i Flädie och Alnarp som öppnas 2026
  • Bjärreds vångar, en bostads- och tätortsutveckling av Bjärred
  • Ett nytt verksamhetsområde i Lomma mellan Malmövägen och motorvägen
  • Ett supercykelstråk sträckan Lomma-Malmö som ska vara klart 2023

Läs gärna mer om översiktsplanen i tidigare kommunikation.

Eller ta del av hela ”Översiktsplan 2020”. Pdf, 30.4 MB.

Detaljplan för flerbostadshus i Lomma

Kommunfullmäktige har antagit detaljplanen för flerbostadshus längs Karstorpsvägen i Lomma. Planområdet ligger i södra Lomma tätort och avgränsas av ett parkområde, Karstorpsvägen, Strandvägen och området runt Lomma Folkets hus. Marken i planområdet har tidigare använts för bensinstation, biltvätt och glasskiosk.

Nu ska här byggas ett flerbostadshus i maximalt fyra våningar med ca 24 lägenheter. Från norr ska byggnaden upplevas som en trevåningsbyggnad med en fjärde indragen våning.

Läs gärna mer om detaljplanen Karstorp 13:100 här.

När detaljplanen var ute på granskning lyfte länsstyrelsen frågor kring risker för framtida översvämning i planområdet. Lomma kommun arbetar kontinuerligt med hur skyddet för befintliga samhällen kan förbättras.

Markaffärer skapar förutsättningar för stora byggprojekt

Lomma kommun och byggföretaget JM AB är överens om marköverlåtelser som skapar förutsättningar för att den nya översiktsplanen förverkligas. Överlåtelserna innebär att Lomma kommun köper mark vid Bjärreds vångar för 26 miljoner kronor av JM. Byggföretaget får förtur till att senare köpa mark på Bjärreds vångar för att bygga på när området detaljplanerats.

Lomma kommun säljer också mark till JM i Borgeby och i Lomma centrum för totalt 38 miljoner kronor. Marken i Borgeby ligger söder om Borgeby verksamhetsområde. Här finns idag ingen detaljplan men området pekas ut för bostäder i den nya översiktsplanen.

Marken i Lomma ligger söder om Coops parkering och består idag av en asfalterad parkeringsyta. Detaljplanen medger att det byggs bostäder och centrumverksamhet i tre plan. Cirka 30 lägenheter bedöms kunna rymmas här.

Kommunfullmäktige har nu godkänt avtalen.

I tidigare kommunikation finns kartor över de aktuella områdena.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Zingmark

Navigera vidare

Arkiv