Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö, Övergripande

Senaste nytt från kommunstyrelsen

En detaljplan för flerfamiljshus längs Karstorpsvägen i Lomma har antagits. Illustrationen är ett exempel på hur det skulle kunna se ut. Illustration Krook & Tjäder

En detaljplan för flerbostadshus längs Karstorpsvägen i Lomma har antagits. Illustrationen är ett exempel på hur det skulle kunna se ut. Illustration Krook & Tjäder

Kommunstyrelsen i Lomma kommun hade sammanträde den 16 februari. Här är en sammanfattning av några av ärendena som behandlades. Protokoll publiceras här inom kort.

Ny översiktsplan på väg att antas

Ett förslag på ny översiktsplan för Lomma kommun har tagits fram. Översiktsplanen är ett viktigt strategiskt dokument som anger hur den fysiska miljön bör användas, utvecklas och bevaras för en långsiktigt hållbar framtid. Den ger information om kommunens utvecklingsplaner samt vilka områden och miljöer som kommunen särskilt vill värna om.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar översiktsplanen, ”Översiktsplan 2020”.

Den nya översiktsplanen innehåller bland annat planer för:

  • Tågstationer i Flädie och Alnarp som öppnas 2026
  • Bjärreds vångar, en bostads- och tätortsutveckling av Bjärred
  • Ett nytt verksamhetsområde i Lomma mellan Malmövägen och motorvägen
  • Ett supercykelstråk sträckan Lomma-Malmö som ska vara klart 2023

I översiktsplanen listas också strategier för framtiden. Havet, kusten, naturen, åkerlandskapet och utblickarna ska värnas för kommande generationer. Tätorterna ska utvecklas med utgångspunkt i befintliga värden och karaktärer. Bebyggelse ska samlas, förtätas och förädlas i strategiska kollektivtrafiknära lägen.

En annan del i strategin handlar om att skydda det allmänna mot framtida klimatförändringar. Fler strategier och planer framåt går att ta del av i hela ”Översiktsplan 2020”, som publiceras på lomma.se inom kort.

Under hösten 2021 ställdes översiktsplanen ut för granskning. Planförslaget har i sin helhet funnits tillgängligt på kommunens hemsida och som fysiska utställningar i kommunhusets reception samt på biblioteken i Bjärred och Lomma. Förslaget har också skickats ut till statliga och regionala myndigheter, kommunerna i MalmöLundregionen, politiska partier, kommunala nämnder, berörda företag, intresseorganisationer och föreningar. Dessa har haft möjlighet att tycka till om översiktsplanen.

Efter utställningen har översiktsplanen reviderats utifrån inkomna synpunkter.

I och med antagandet av den nya översiktsplanen kommer tidigare framtagna fördjupade översiktsplaner upphöra att gälla.

Översiktsplanen steg för steg, samråd, utställning, antagande och ny översiktsplan. Nu är vi vid steget antagande.

Översiktsplanen steg för steg.

Detaljplan för flerbostadshus i Lomma föreslås antas

Planerna på ett flerbostadshus längs Karstorpsvägen i Lomma tar nu ett stort steg mot att förverkligas. Kommunstyrelsen ger klartecken och rekommenderar kommunfullmäktige att anta detaljplanen.

Planområdet ligger i södra Lomma tätort och avgränsas av ett parkområde, Karstorpsvägen, Strandvägen och området runt Lomma Folkets hus. Marken i planområdet har tidigare använts för bensinstation, biltvätt och glasskiosk.

Nu ska här byggas ett flerbostadshus i maximalt fyra våningar med ca 24 lägenheter. Från norr ska byggnaden upplevas som en trevåningsbyggnad med en fjärde indragen våning.

Läs gärna mer om detaljplanen Karstorp 13:100 här.

När detaljplanen var ute på granskning lyfte länsstyrelsen frågor kring risker för framtida översvämning i planområdet. Lomma kommun arbetar kontinuerligt med hur skyddet för befintliga samhällen kan förbättras.

Markaffärer skapar förutsättningar för stora byggprojekt

Lomma kommun och byggföretaget JM AB är överens om marköverlåtelser som skapar förutsättningar för att den nya översiktsplanen förverkligas. Överlåtelserna innebär att Lomma kommun köper mark vid Bjärreds vångar för 26 miljoner kronor av JM. Byggföretaget får förtur till att senare köpa mark på Bjärreds vångar för att bygga på när området detaljplanerats.

Lomma kommun säljer också mark till JM i Borgeby och i Lomma centrum för totalt 38 miljoner kronor. Marken i Borgeby ligger söder om Borgeby verksamhetsområde. Här finns idag ingen detaljplan men området pekas ut för bostäder i den nya översiktsplanen.

Marken i Lomma ligger söder om Coops parkering och består idag av en asfalterad parkeringsyta. Detaljplanen medger att det byggs bostäder och centrumverksamhet i tre plan. Cirka 30 lägenheter bedöms kunna rymmas här.

Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att godkänna avtalen under nästa sammanträde.

Karta över marken för området Bjärreds vångar.

Karta över marken för området Bjärreds vångar.

Karta över fastigheterna som överlåts i Borgeby.

Karta över fastigheterna som överlåts i Borgeby.

Karta över det aktuella området i centrala Lomma.

Karta över det aktuella området i centrala Lomma.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Zingmark

Navigera vidare

Arkiv