Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Äldreomsorg

Hemtjänsten under stort tryck

Kvinna hjälper äldre man i hemmet.

Stor sjukfrånvaro har under delar av pandemin lett till begränsad service inom hemtjänsten. Samtidigt pågår ett utvecklingsarbete inom verksamheten.

Hemtjänsten har under delar av pandemin haft en historiskt hög frånvaro av personal. I månadsskiftet januari/februari rådde det stor personalbrist inom vissa områden i Lomma. Den begränsade personalstyrkan innebar att livsnödvändiga insatser som mat och medicin prioriterades, medan städning och duschning fick skjutas upp.

Det känns oerhört tråkigt att inte kunna möta de behov som finns och jag förstår att det väcker känslor, säger Anna-Maria Banck, avdelningschef Hälsa, vård och omsorg, och fortsätter;

Under den här perioden var vi tvungna att omprioritera vårt ordinarie arbete i hemtjänsten. Nästan halva personalstyrkan var antingen hemma med symptom eller i hemkarantän. Detta innebar att insatser som städning och hygien tyvärr fick ställas in, istället stod medicinsk omvårdnad, medicinering och matlagning i fokus.

Den höga sjukfrånvaron innebar att vissa brukare inte fick den service som de hade rätt till. Generellt gäller att i de fall hemtjänsten inte kan utföra den avtalade servicen, skrivs det en avvikelserapport samtidigt som ett nytt datum planeras in. Det ska heller inte skickas någon faktura på de tjänster som inte utförts. Det är även vårdtagaren som är med och styr insatserna vid varje givet tillfälle. Det innebär att även om det finns biståndsbeslut på en insats kan det hända att denna blir framskjuten.

Det är olyckligt när en avtalad tjänst inte utförs. Anhöriga ska inte behöva hoppa in och utföra städning och andra arbetsuppgifter. Samtidigt är det viktigt att vi följer de restriktioner kring sjukfrånvaro och karantän som finns för att skydda våra mest sårbara invånare. Jag vill passa på att lyfta de medarbetare som var på plats och arbetade under denna period, de har tagit ett stort ansvar och gjorde ett fantastiskt jobb, säger Anna-Maria Banck och berättar vidare;

Även om pandemin har inneburit att det varit ett extremt läge inom vår verksamhet under vissa perioder, pågår det ett ständigt förbättringsarbete. Organisatorisk slogs särskilt boende och hemtjänsten samman vid årsskiftet för att skapa en bättre helhetssyn och samla kompetenserna under samma tak. Genom planering ska vi kunna arbeta smartare och därigenom få mer tid hos vårdtagarna.

En fråga som ofta kommer på tal är bemanningen.

Generellt har vi god personaltäthet men resursanvändningen kan fortfarande bli bättre. En medarbetare hos oss besöker i genomsnitt 7-12 vårdtagare per dag. Sedan kan vissa medarbetare med ett specifikt uppdrag, som att ge insulin, besöka flera vårdtagare per dag. Vi jobbar aktivt med vår bemanning och med att locka medarbetare till vår organisation för att en liknande situation inte ska uppstå igen. Vi välkomnar alltid fler medarbetare, just nu söker vi till exempel sommarvikarier, berättar Anna-Maria Banck.

Pågående utvecklingsarbete

Hemtjänsten i Lomma har nyss omorganiserats geografiskt i syfte att erbjuda bästa möjliga omsorg för brukarna. Den 31 januari infördes den nya indelningen där Område Havsblick delats upp i två enheter; City och Hamnen. Solberga består, med några små förändringar. Hemtjänsten i Bjärred berördes inte.

Syftet är att få en bättre och jämnare fördelning av medarbetare och storlek på verksamhet. Detta ska underlätta för cheferna att arbeta mer verksamhetsnära och fånga upp och hantera det som sker ute på fältet, vilket i förlängningen gör det bättre för våra brukare, säger Anna-Maria Banck.

Förändringen av hemtjänstslingorna har även fått ner antalet vårdgivare som en brukare ska träffa per dag. I genomsnitt träffar en brukare 11 vårdgivare under en fjortondagarsperiod, vilket är lägre än genomsnittet i Sverige (16 i genomsnitt).

Andra utvecklingsinsatser som både genomförts och planeras för inom hemtjänsten i Lomma kommun är att:

  • Alla inom äldreomsorgen ska genomgå utbildning inom kommunikation, service och bemötande.
  • Kontinuerlig kompetensutbildning sker inom kognitiva sjukdomar, åldrande, dokumentation, digitala system och läkemedel.
  • De medarbetare som är duktiga på att ge vård och bra service, men som behöver bättra på det svenska språket erbjuds språkutbildning i yrkessvenska.
  • Vi jobbar tätt tillsammans med kostenheten för att öka kvaliteten på mat och måltidsmiljön.
  • Multiprofessionella team har tillsatts för att enas kring en vårdtagare och ge bästa möjliga stöd och service.

Lämna synpunkter

Har du eller någon du känner omsorg, hjälp eller stöd i din vardag från Lomma kommuns socialförvaltning? Nu kan du lämna dina synpunkter, både positiva och negativa via ett digitalt formulär.

Lämna synpunkter på vård och omsorg - Lomma kommun

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anna-Maria Banck

Navigera vidare

Arkiv