Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp

Utökad budget behövs för ombyggnad till LSS-boende

Vy över fasaden på Bildrike förskola.

Vy över fasaden på Bildrike förskola.

Det planeras att byggas en LSS-gruppbostad i Bildrike förskolas tidigare lokaler. De inkomna anbuden för ombyggnationen ryms dock inte inom budget. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår nu att budgeten ska utökas.

Protokoll från samhällsbyggnadsnämndens möte går att ta del av inom kort.

Bildrike förskola i Lomma lades ner sommaren år 2021 till följd av minskade barngrupper i kommunen. En förstudie visade att lokalerna i stället kunde användas som en gruppbostad för LSS-verksamheten för att möta de ökade behoven där.

Tekniska nämndens arbetsutskott tog under vintern år 2021 beslut om att förskolan därför skulle byggas om till en gruppbostad till en kostnad om cirka 15 miljoner kronor inom beslutad budgetram. Gruppbostaden skulle tas i drift under hösten år 2022. Inkomna anbud för ombyggnationen ryms däremot inte inom denna beslutade budgetram. Därför föreslår en enig samhällsbyggnadsnämnd nu kommunstyrelsen att ansöka hos kommunfullmäktige om mer pengar för att projektet ska kunna genomföras.

Kommunstyrelsen ska behandla förslaget den 16 februari och om ärendet går vidare därifrån behandlas det hos kommunfullmäktige den 3 mars.

Om kommunfullmäktige beviljar projektet en utökad investeringsbudget om 5,5 miljoner kronor (totalbudget 20,5 miljoner kronor) efter förslag från kommunstyrelsen kommer ombyggnationen kunna genomföras.

Läs gärna mer om projektet under byggprojektsidorna.

Ökat behov av LSS-bostäder

Socialnämnden gör årligen bedömningar om dess behov av lokaler för de medborgare som brukar deras insatser. I 2021 års lokalbehovsplan såg socialnämnden ett behov av fler gruppbostäder för de medborgare som har beviljade insatser enligt lagen om särskild service (LSS) än vad kommunen kan erbjuda i dagsläget. Om projektet inte genomförs måste dessa individer därför placeras externt eller inte alls kunna erbjudas bostad – något som däremot är en lagstadgad rättighet för de individer som har beviljade insatser.

Både socialförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att den ekonomiska nyttan med projektet överstiger kostnaderna för projektet – även efter föreslagen utökning av budgetram. Utöver detta skapas också ett mervärde för individerna som berörs.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Philip Nilsson

Navigera vidare

Arkiv