Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö

Framtida klimatförändringar med höjda vattennivåer

Bygglov

Vi lever i en föränderlig värld och kunskapen kring hur klimatförändringarna påverkar oss ökar ständigt. Med anledning av Lomma kommuns läge vid kusten och med både Höje å och Lödde å som rinner genom kommunen i kombination med låga marknivåer är erosion, stigande havsnivåer och översvämning några av utmaningarna som vi står inför.

För att säkerställa en god levnadsmiljö, både nu och i framtiden arbetar Lomma kommun med en rad olika projekt kopplat till miljö, däribland pågår just nu en projektbeställning på att ta fram en förstudie för klimatanpassning inom kommunen som kommer att påbörjas under 2022.

Samtidigt har Lomma kommun påbörjat utpekning av områden där det utifrån rådande och framtida omständigheter generellt inte ska bedömas vara lämpligt med ny bebyggelse med anledning av stigande havsnivåer och översvämningsrisk. Områden benämns som Respekt Kustzon och kan innebära vissa begränsningar ur ett bygglovsperspektiv.

Samtidigt har Lomma kommun påbörjat kartläggning av områden där det utifrån rådande omständigheter, nationellt gällande rekommendationer och gränsdragningar, generellt inte bedöms vara lämpligt med ny bebyggelse. Områdena i kommunen som med anledning av stigande havsnivåer, erosion och översvämningsrisk bedöms olämpliga benämns Respekt Kustzon. Inom denna zon kan det innebära vissa begränsningar ur ett bygglovsperspektiv.

Bygglovsprocessen

När ett bygglovsärende inkommer till byggenheten har vi alltid, om det finns, den gällande detaljplanen att förhålla oss till i vår bedömning. I samband med framtagandet av en detaljplan utreds lämpligheten med planerad bebyggelse. I detaljplanen anges också krav om hur och var byggnader får uppföras inom planområdet. Det kan handla om placering, färg, material och form. Inom detaljplanelagda områden kan bygglov nekas för att kraven inte uppfylls, men bygglov kan inte nekas med hänvisning till att det inte skulle vara lämpligt med bebyggelse inom området. Utanför detaljplanelagt område finns däremot ingen lämplighetsgaranti.

Lämplighetsbedömningen görs enligt Plan- och bygglagens andra kapitel § 5 : I ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat risken för olyckor, översvämning och erosion.

Fastigheter inom Respekt kustzon

Inom Respekt kustzon finns inga gällande detaljplaner. För dig som bor inom utpekade områden för Respekt kustzon kan det innebära vissa begränsningar och andra förutsättningar ur ett bygglovsperspektiv. I ärenden för dig som ansöker om bygglov och har fastighet inom Respekt kustzon-området, prövas lämpligheten att bygga nytt eller bygga till på din fastighet utifrån det vi vet idag.

En lämplighetsbedömning görs delvis utifrån de kända förhållandena som finns på och omkring platsen där byggnationen ska ske. Men också delvis utifrån dokument som antingen krävs in från sökande eller utifrån dokument som kan tas fram genom kommunens tillgängliga system med bland annat risken för olyckor, översvämning och erosion och regleras i Plan- och bygglagen, PBL.

Vad man kan bygga inom Respekt kustzon?

Vad som får byggas måste alltid bedömas utifrån den specifika platsen, fastigheten och ansökan. Detta för att utseende och anpassning i de allra flest fall behöver bedömas. Generellt finns inget hinder mot att bygga till ett en- eller tvåbostadshus med en liten tillbyggnad inom zonen. Inte heller finns något generellt hinder från att förse ett en- eller tvåbostadshus med en tillbyggnad om 15 kvm eller med en- eller två takkupor (om det sedan tidigare saknas kupor) med stöd av de så kallade attefallsreglerna. Här kan du läsa mer om attefallsreglerna.

Även komplementbyggnader kan tillåtas samt lovbefriade friggebodar och skärmtak om 15 kvm. Att renovera befintliga byggnader möter heller inga hinder och inte heller möter utvändiga ändringar några hinder. Dvs att ändra fasad eller takmaterial, fönster, dörrar eller färg.

Bygglov ska generellt beviljas för:

  • små tillbyggnader till en- och tvåbostadshus. I Lomma kommun är en liten tillbyggnad bestämd till max 50 % av befintlig byggnadsarea, dock max 30 kvm. Dessa nekas inte bygglov utifrån olämplighet.
  • tillbyggnad av en- och tvåbostadshus med s.k. Attefallstillbyggnader på max 15 kvm. Dessa tillbyggnader är inte bygglovspliktiga men startbesked krävs.

Fastigheter inom gällande detaljplan

För dig som har fastighet inom en gällande detaljplan innebär detta inga förändringar gentemot tidigare. Detta oavsett om detaljplanen fastställdes för fem eller femtio år sedan, eller ännu längre tillbaka och trots det vi känner till kring idag lämplighet kopplat till klimatförändringar och risken för översvämningar. En detaljplan gäller tills den aktivt upphävs.

Här kan du läsa mer om gällande detaljplaner.

Fortsatt kommunikation

Under våren kommer Lomma kommun löpande att informera fastighetsägare kring hur Respekt kustzon och kommande klimatförändringar med havsnivåhöjningar påverkar möjligheten till att bevilja bygglov.

Har du bygglovsrelaterade frågor redan nu är du välkomna att kontakta kommunens Byggenhet.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Johan Persson

Navigera vidare

Arkiv