Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Övergripande

Beslutat i kommunfullmäktige den 27 januari

Fyra personer med olika bakgrund skrattar tillsammans sittande intill varandra.

En ny integrationsplan har antagits med syfte att ange riktning i arbetet för en lyckad integration.

Kommunfullmäktige hade sammanträde den 27 januari. Då beslutades bland annat att anta den nya integrationsplanen och att Lomma kommun ska ta fram en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtyck.

Integrationsplan antagen

En plan för mottagande, etablering, delaktighet och inkludering har tagits fram. Syftet är att ange riktning i arbetet för en lyckad integration för både den enskilde och för kommunen som helhet.

Kommunens integrationsarbete har fungerat väl, samtidigt har ett behov att samordna insatserna identifierats. Därför har en integrationsplan tagits fram. Planen innehåller de fyra delarna mottagande, etablering, delaktighet och inkludering som tillsammans utgör olika aspekter som berör integration.

Ambitionen med planen är att tydligare fastställa principer för integrationsarbetet och förtydliga ansvarsfördelningen mellan kommunens nämnder, vilket förväntas leda till bättre samordnade insatser. Planen tydliggör även kommunens respektive individens ansvar i processen.

Kommunfullmäktige beslutade under sitt sammanträde att anta planen.

Integrationsplan Lomma kommun.pdf Pdf, 2.6 MB.

Handlingsplan för att motverka hedersförtryck

Liberalerna inkom i maj 2021 med en motion om att Lomma kommun ska ta fram en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtyck. Kommunfullmäktige har nu beslutat att en sådan handlingsplan tas fram.

Hedersrelaterat våld och förtryck har uppmärksammats på flera håll i landet. Nu ska en handlingsplan tas fram i Lomma kommun i förebyggande syfte.

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde publiceras inom kort:

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Zingmark

Navigera vidare

Arkiv