Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö, Övergripande

Bullerdämpande åtgärder längs E6

Drönarfoto över motorvägen E6 och fälten in mot bebyggelsen i Lomma.

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2020 att ta emot massor från Trafikverket till en bullervall längs E6:an utanför Lomma. Möjligheten att på kort tid uppföra en bullervall har nu prövats men nödvändiga tillstånd för vallen har inte erhållits och bullret behöver därför minskas genom andra åtgärder. Alternativa åtgärder finns men kommer att ta längre tid att få på plats.

Bullret vid bostadshusen väster om Malmövägen upplevs av många som störande. Trots att det generellt sett inte överskrider de riktvärden som Trafikverket tillämpar för Malmövägen och E6:an står frågan om att förbättra bullersituationen högt på Lomma kommuns agenda. Vi arbetar därför vidare med följande åtgärder för att bullret i boendemiljöerna ska reduceras:

Bullerskydd med bebyggelse

Samhällsbyggnadsförvaltningen utreder hur ny byggnation i området söder om Vinstorpsvägen kan utformas och gestaltas för att förbättra bullersituationen för befintlig bebyggelse väster om Malmövägen (höjder, volymer, visuella uttryck, grönska med mera). Krav på bullernivåer ska också klaras inom det nya området. Bebyggelse kräver detaljplaneläggning av marken, vilket är en lagstyrd process som tar relativt lång tid. De första byggnaderna bedöms kunna vara på plats tidigast om 5 år och området bedöms inte vara helt utbyggt förrän om 10-15 år.

Bullerskydd vid breddning av E6

Trafikverkets tekniska utredning gällande möjligheterna för en trefilig motorväg pågår och väntas klar i slutet av mars. Därefter förväntas Trafikverket kunna besluta ifall projektet inklusive någon typ av bullerskyddande åtgärder ska planeras och genomföras. Om projektet ska genomföras krävs att en vägplan tas fram och byggnation av bullerreducerande åtgärder kan därför påbörjas tidigast om 3-4 år.

Vanliga frågor och svar om bullerdämpande åtgärder

Bakgrund

Inför beslutet 2020 om bullervallen undersöktes flera olika alternativa möjligheter att reducera bullret. Alternativen hade olika för- och nackdelar, där bullervallen var den åtgärd som hade möjlighet att snabbast komma till stånd, men också hade nackdelar i form av bland annat att stora markanspråk. På grund av befintliga kraftledningar kunde vallen inte placeras nära intill motorvägen utan behövde placeras längre ifrån vägen och göras större för att ge tillräcklig bullerreducerande effekt.

Efter kommunstyrelsens beslut har arbete pågått tillsammans med Trafikverket för att planera och inhämta nödvändiga tillstånd för vallen, först genom anmälan till Länsstyrelsen och därefter till kommunens tillståndsmyndighet. Bedömningen av ärendet har varit komplicerad hos myndigheterna, bland annat på grund av de stora mängderna massor, föroreningsgraden och för att olika intressen påverkats (arkeologi, kulturmiljö, grundvatten m.m.). Storleken på vallen och markanspråket i förhållande till den bullerreducerande effekten har ifrågasatts i prövningsprocessen och alternativa lösningar har efterfrågats. Slutligen lämnades ett föreläggande om att söka och genomgå en omfattande tillståndsprocess hos Länsstyrelsen.

Den förelagda tillståndsprocessen går inte att genomföra inom den projekttid som Trafikverket har för massorna från järnvägsprojektet Flackarp-Arlöv. Detta innebär att anläggandet av en bullervall med de tänkta massorna inte längre är genomförbart. Även massor från andra projekt skulle kräva motsvarande tillståndsprocess med osäker utgång.

De alternativa möjligheterna för bullerreduktion behöver därför aktualiseras. De åtgärder som nu är aktuella har vissa fördelar jämfört med bullervall, men tar istället längre tid att få på plats. Bland annat blir markytan för byggnation betydligt större utan en vall.

Kontaktuppgifter

Magnus Runesson

Förvaltningschef

040-641 10 92

Sidansvarig: Magnus Runesson

Navigera vidare

Arkiv