Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö

Samråd inför ansökan om bryggbygge

Långa bryggan i Bjärred.

Lomma kommun har för avsikt att vid årsskiftet 2020/21 ansöka om tillstånd för att bygga en ny "Långa bryggan" i Bjärred. Innan dess ska samråd ske med berörda parter och fram till den 24 november kan du som berörs av åtgärderna lämna synpunkter.

Lomma kommun har för avsikt att vid årsskiftet 2020/21 hos Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, ansöka om tillstånd att få uppföra en ny ”Långa bryggan” parallellt med den befintliga bryggan i Bjärred och sedan denna anlagts, få tillstånd att riva ut den nu befintliga Långa bryggan ut till och med restaurang- och bastudelen på bryggan. Samt att i samband därmed få anlägga ytterligare pålar i anslutning till restaurang- och bastudelen på bryggan i syfte att kunna utöka arealen på bryggan i denna del med mellan 45 och 65 kvadratmeter. Arbetstiden för samtliga åtgärder bedöms till ca 8 månader och åtgärderna kommer inte att utföras under sommarsäsong.

Samråd

Innan det att ansökan ges in till Mark- och miljödomstolen har kommunen en skyldighet enligt 6 kap miljöbalken att samråda med Länsstyrelsen, kommunens nämnd för miljöfrågor och enskilda särskilt berörda. Såsom enskilda särskilt bedöms de vara som äger en fastighet som ligger granne med fastigheten Bjärred 35:1 och därtill i närheten av den plats där befintlig och ny brygga ansluter till land. Till dessa fastighetsägare skickas ett särskilt brev med en kopia på upprättat samrådsunderlag. Samråd kommer vidare att hållas med Länsstyrelsen Skåne den 10 november 2020.

Lämna synpunkter senast den 24 november

De som i övrigt anser sig berörda av ovan redovisade åtgärder har möjlighet att inom ramen för detta samrådsförfarande inkomma med erinringar eller synpunkter. Dessa bör för att kunna beaktas inges skriftligen till Lomma kommuns ombud, advokat Magnus Berg, via e-post: mb@nordiclaw.se eller via brev ställt till:
Advokat AB Nordic Law, Skeppsbron 11, 211 00 Malmö, senast den 24 november 2020.

Samrådsunderlaget finns att läsa härPDF och i kommunens kontaktcenter under öppettiderna från och med måndag den 2 november.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Bengt Strengbom

Navigera vidare

Arkiv