Datum: 2020-10-02 15:04 | Nyheter: Kommun & politik

Senaste nytt från kommunstyrelsen

Illustration över budget

Kommunstyrelsen i Lomma kommun hade sammanträde den 30 september. Här är en sammanfattning av några av ärendena. Protokoll från mötet publiceras inom kort här:länk till annan webbplats

Förslag till ny budget

Kommunstyrelsen har behandlat förslag till budget för år 2021 och plan för ekonomin för år 2022-2024.

I budgeten står bland annat att resultatnivån ska vara 3 % år 2021 i syfte att öka självfinansieringen av investeringar och därmed, minska behovet av ökad skuldsättning och för att kommunen ska stå rustad inför ett fortsatt osäkert konjunkturläge.

Budgeten innehåller en särskild satsning på trygghet och säkerhet. Inom kommunstyrelsens förfogande avsätts under åren 2021-2024 mellan 3,5 och 4,0 mnkr årligen för att stärka nämnderna i deras trygghetsskapande arbete. Områden som ska ses över är skadegörelse, drogrelaterade problem och upplevd trygghet i offentliga miljöer. Extra satsningar görs också bland annat på:

  • Förstärkning till förskolan för barn i behov av särskilt stöd.
  • Förberedelser för att etablera en grundsärskola i kommunen.
  • Fördjupad översiktligplanering för Alnarpsområdet.

Socialnämnden tillförs knappt 11 mnkr i riktade statsbidrag som kan användas för att öka bemanningen på de särskilda boendena som vi tar över i kommunal regi i mars nästa år. Dessutom tillförs socialnämnden ytterligare 3,7 mnkr i statsbidrag för kompetensutveckling.

Investeringsverksamheten fortsätter att vara mycket omfattande. Bland annat ska det byggas en ny byggnad på Bjärehovskolan i Bjärred, en ny byggnad inom Pilängs- och Alléskoleområdet i Lomma och en grundsärskola inom Norra Karstorpsskolområde i Lomma. Det ska också byggas nya idrottshallar på Rutsborgsområdet och Bjärehovsområdet i Bjärred, samt vid Alléskolan/Pilängskolan.

Budgetförslaget kommer nu att behandlas av kommunfullmäktige den 22 oktober.

Bakgrund

Budgeten är ett verktyg för planering, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Genom att fastställa övergripande mål och ekonomiska förutsättningar, anger kommunfullmäktige på vilket sätt kommunens medel ska nyttjas för att nå visionen.


Ny näringslivsstrategi på gång

Hur ska Lomma kommun arbeta för att främja det lokala näringslivet? Det tydliggörs i vår nya näringslivsstrategi som kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar.

Förutsättningarna i Lomma kommun är unika tack vare att vi befinner oss i mitt i en innovativ och kunskapsintensiv region – med närhet till internationella miljöer, kunskap, universitet, engagerade invånare, attraktiva boendemiljöer, havet, bästa skolorna, inkubatorer, världsanläggningar, naturvärden, kreativitet och mycket annat.

Näringslivsstrategin utgörs i den kontexten av fem fokusområden som var för sig och tillsammans stärker förutsättningarna för näringslivet i kommunen. De handlar bland annat om att köp av verksamhetsmark ska gynna möjligheten att locka kunskapsintensiva företag med många arbetstillfällen att etablera sig i kommunen. Ett annat fokusområde handlar om hög servicenivå för företagarna. Det ska vara lätt att göra rätt i kontakten med oss.

Näringslivstrategin tydliggör också kommunens roll som komplement till övriga näringslivsfrämjande verksamheter som finns i regionen. Kommunens alla verksamhetsdelar ska tillsammans agera på ett sätt som bidrar till att företag växer och blir framgångsrika, att fler startar företag och att nya företag lockas till kommunen.

Beslut om näringslivsstrategin fattas på kommunfullmäktiges nästa sammanträde den 22 oktober.

Hela näringslivstrategin publiceras på lomma.se inom kort.


Delårsrapport klar

Kommunstyrelsen har behandlat delårsrapport 2020-08-31 med prognos 2020-12-31.

Coronapandemin har satt sina spår även i den ekonomiska redovisningen för 2020. Under året har Lomma kommun erhållit generella statsbidrag om 32,5 mnkr avseende konjunkturstöd/Corona vilket påverkar årets resultat positivt. Kommunen har även sålt mark, med en nettointäkt på 16,2 mnkr.

Det är mot denna bakgrund årets resultat ska läsas, stora engångsposter som det inte går att skapa en varaktig verksamhet av.

Prognosen pekar på ett resultat på 93,0 mnkr vilket är 49,3 mnkr bättre än budgeterat resultat.

Nämnderna beräknas uppvisa en positiv budgetavvikelse på 3,7 mnkr. Prognosen för kommunstyrelsen är en positiv budgetavvikelse om 18,0 mnkr, här ingår försäljning av mark inom exploateringsverksamheten om 16,2 mnkr, socialnämnden prognostiserar ett underskott om -15,9 mnkr medan övriga nämnder beräknas nå ett resultat i balans med budget, med mindre avvikelser.

Finansförvaltningens prognos beräknas till 43,7 mnkr. De största avvikelserna är generellt statsbidrag konjunkturstöd/Corona +32,5 mnkr samt KS/KF förfogandemedel +8,2 mnkr.

Investeringarna fortsätter att vara omfattande. Prognosen är investeringar om totalt 260,7 mnkr, vilket ligger väldigt nära årets budget på 264,7 mnkr. Bland större investeringar för perioden kan nämnas om- och tillbyggnad av Pilängskolan, 35,4 mnkr, stationsområdet i Lomma, 18,2 mnkr samt utbyggnad av Löddesnässkolan, 16,5 mnkr.

Av de finansiella målen bedöms tre av fyra att uppnås, riktade mål från kommunfullmäktige till nämnderna samt nämndmål bedöms i huvudsak att uppnås vid årets slut.

Kommunstyrelsen rekommenderar nu kommunfullmäktige att godkänna delårsrapporten. I delårsrapporten finns också en sammanfattning av större händelser i kommunens verksamhet under årets första åtta månader.

Delårsrapporten går att ta del av inom kort här på lomma.se:

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Zingmark

Navigera vidare

Arkiv