Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö, Trafik & resor

Nu omgestaltar vi Sjögräsgatan

Foto över hur Sjögräsgatan ser ut idag.

Under vecka 25 startar arbetena med att omgestalta Sjögräsgatan och skapa en säkrare trafikmiljö för gång- och cykeltrafikanter. Byggnationen beräknas pågå till november 2020 och medför under vissa moment buller och att
framkomligheten i området begränsas under pågående arbete.

I korsningen Centrumgatan och Karstorpsvägen ska gaturummet byggas om så att körbanans bredd minskas, gång- och cykelbanor byggs på båda sidor om gatan och gatukaraktären blir mer stadsmässig. Dessutom ska en gång- och cykelöverfart anläggas i höjd med gång- och cykelbanan mot Strandskolan, för att skapa en trygg överfart över Karstorpsvägen. Projektet omfattar även ny belysningsanläggning i området.

NCC är utförandeentreprenör och kommer börja med arbetena på östra sidan av vägen för att sedan övergå till arbetena på västra sidan av vägen.

Projektet beräknas pågå till november 2020.

Läs mer om projektet på vår hemsida och våra servicemeddelanden för senaste information.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Carolina Ilestam

Navigera vidare

Arkiv