Datum: | Nyheter: Kommun & politik

Lomma kommuns årsredovisning klar

Barn gör volt vid Bjärreds parkourbana.

Bygget av parkourbanan i Bjärred var en av flera investeringar under 2019.

En mindre befolkningsökning än tidigare år och en god ekonomisk hushållning.
Det är några områden som lyfts fram i Lomma kommuns årsredovisning för 2019. Nedan följer en kort sammanfattning av året som det beskrivs i årsredovisningen.

Befolkning och bostäder

Vid årsskiftet 2019/2020 uppgick antalet invånare i Lomma kommun till 24 834. Folkmängden ökade under år 2019 med 71 personer. Detta är betydligt mindre än den genomsnittliga tillväxttakten under den senaste 20-årsperioden som ligger på ungefär 350 personer per år.

Under året färdigställdes 38 bostäder för inflyttning, vilket är betydligt färre än under 2018 (189 stycken). Denna siffra kan också jämföras med genomsnittet de senaste tio åren med ungefär 140 nyproducerade bostäder per år.

De största enskilda projekten under 2019 var färdigställandet av kvarteret Seglet i Lomma hamn, tolv gathus, vilka hade inflyttning i början av året.

Årets resultat

Årets verksamhet uppvisade ett positivt resultat på 104,8 mnkr. Och kan beskrivas på följande sätt:

  • Nämndernas verksamheter: -2,7 mnkr
  • Finansförvaltningen: 27,3 mnkr
  • Budgeterat resultat: 30,1 mnkr
  • Jämförelsestörande poster: 50,1 mnkr.

Budgetavvikelsen uppgick således till 74,7 mnkr. Av denna avvikelse avsåg 17,5 mnkr realisationsvinst (skillnaden mellan bokfört värde och försäljningspris) för försäljning av Pilängsbadet samt orealiserade vinster på pensionsförvaltningen om 32,6 mnkr.

Budgetavvikelsen exklusive jämförelsestörande poster och exploateringsöverskott uppgick till 7,8 mnkr.

Måluppfyllelse

Samtliga finansiella mål uppnåddes under året medan enbart två av de fem verksamhetsmålen enligt god ekonomisk hushållning nåddes. Två av målen rör äldreomsorgen och där har resultatet förbättrats något vid jämförelse med föregående år men inte nått upp till satt målvärde. Åtgärder har satts in för att förbättra resultaten inför 2020, bland annat återgick hemtjänsten i kommunal regi under året.

Av nämndsmålen uppfylldes 29 av 44 mål, man ska betänka att en hel del av målen är väldigt högt satta i ett nationellt perspektiv och är att betrakta som strävansmål. Den samlade bedömningen är att Lomma kommun uppnådde en god ekonomisk hushållning för år 2019.

Investeringar

Investeringstakten var fortsatt hög i kommunen, årets investeringsutgifter uppgick till 134,4 mnkr. Den genomsnittliga investeringsnivån för de senaste fem åren uppgår till 172,0 mnkr.

Bland 2019 års större investeringar kan nämnas:

  • Om- och tillbyggnad av Pilängsskolan, 55,5 mnkr (totalutgift 171,0 mnkr)
  • Beläggningsinvesteringar 8,0 mnkr (totalutgift 50,1 mnkr)
  • Stationsområdet, åtgärder, allmän platsmark 6,2 mnkr (totalutgift 49,3 mnkr)
  • Åtgärder Vinstorpsvägen 6,2 mnkr (totalutgift 90,4 mnkr)
  • Utbyggnad Löddesnässkolan 5,8 mnkr (totalutgift 21,0 mnkr)

Personal

Vid årsskiftet 2019/2020 uppgick antalet anställda till 1 515 personer, vilket är en ökning med 96 personer jämfört med 2018. Ökningen kan framförallt hänföras till att Lomma kommun övertog hemtjänsten från privat regi den 1 mars 2019.

Den totala sjukfrånvaron ligger på 5,4% vilket är samma nivå som 2018. Den korta sjukfrånvaron har ökat något medan andelen som är långtidssjukskrivna, över 60 dagar, har minskat.

Hela årsredovisningen finns här: Pdf, 5.8 MB, öppnas i nytt fönster.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Marcus Nilsson

Navigera vidare

Arkiv