Datum: | Nyheter: Övergripande

Aktuellt från kommunstyrelsen den 26 februari

Illustration ekonomi

Hur ska de extra statsbidragen fördelas i Lomma kommun? Det handlade ett av ärendena på kommunstyrelsens möte den 26 februari om. Här är en sammanfattning av några av ärendena.

Protokoll från mötet publiceras inom kort här: Öppnas i nytt fönster.

Slutredovisning av projektet Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen för investeringsprojektet vid Vinstorpsvägen i Lomma.

Den 13 december 2020 planeras invigning av persontågtrafiken på Lommabanan. I samband med förberedandet av stationsområdet i Lomma och genomförandet av nytt kollektivstråk på Vinstorpsvägen, har det byggts en planskild korsning mellan järnvägen och Vinstorpsvägen (Vinstorpstunneln). Projektet utfördes av Trafikverket på uppdrag av Lomma kommun och tunneln invigdes i november 2017.

Lomma kommuns kostnad för hela projektet ”Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen”, där Vinstorpstunneln ingår, blev drygt 91 miljoner kronor, vilket är mer än man först hade beräknat.

Mer om Vinstorpstunneln går att läsa här: Länk till annan webbplats.

Slutredovisningen av projektet fyller en viktig funktion för att kunna dra lärdomar från genomförda projekt. Den förbättrar förutsättningarna inför beslut om kommande investeringar.

Flera åtgärder har också satts in för framtiden. Här är några:

  • En förvaltningsjurist har anställts på samhällsbyggnadsförvaltningen för att öka kvaliteten i avtalsskrivningen och avtalsuppföljningen med andra aktörer.
  • De tidiga kalkylerna i liknande projekt är nu framtagna tillsammans med den part Lomma kommun har avtal med – för att få en mer realistisk kalkyl och bättre kontroll på riskerna.
  • Projektledarna på samhällsbyggnadsförvaltningen har nu utbildat sig inom projektledning motsvarande IPMA certifiering, vilket innebär att det finns en högre generell kompetens kring projektledning och projektstyrning i organisationen.

Kommunfullmäktige behandlar ärendet den 19 mars.


Förslag kring hur de extra statsbidragen ska fördelas

Regeringen och samarbetspartierna presenterade den 20 januari ett förslag om tillskott till kommuner och regioner, de så kallade ”välfärdsmiljarderna”. För Lomma kommuns del innebär detta ett tillskott på 12,6 miljoner kronor för 2020.

Kommunstyrelsen föreslår nu kommunfullmäktige att bidraget i så fall fördelas enligt följande:

  • Barn- och utbildningsnämnden tilldelas 1 miljon kronor år 2020 i kompensation för uteblivet statsbidrag för lärarassistenter
  • Barn- och utbildningsnämnden tilldelas 2,6 miljoner kronor år 2020
  • Socialnämnden tilldelas 3 miljoner kronor år 2020
  • 6 miljoner läggs i kommunstyrelsens förfogandemedel år 2020

Hantering av kommande års extra generellt statsbidrag hanteras i det kommande budgetarbetet.

Kommunfullmäktige behandlar ärendet den 19 mars.


Projektledare för övertagandet av särskilda boenden i kommunal regi

Kommunfullmäktige beslutade förra året att öronmärka 5 miljoner kronor för socialnämndens utvecklingsarbete. Nu har socialnämnden preciserat några områden de vill använda pengarna till.

Kommunstyrelsen har beviljat socialnämndens önskemål om ca 1,8 miljoner kronor till personalkostnader för en omställningsledare, kompetensutveckling inom hemtjänsten, en översyn av lokaler och lägenheter och en projektledare för hemtagandet av de särskilda boendena. De särskilda boendena tas över i kommunal regi den 1 mars 2021.


Tillgång till wifi på korttidsboenden ska utredas

Sverigedemokraterna inkom förra året med en motion om att trådlöst nätverk ska installeras på kommunens äldreboenden. Nu har svaret på motionen kommit.

Tillgång till gratis wifi på kommunens korttidsboenden är en bra idé och detta kommer att utredas. Däremot anser socialnämnden att de brukare som bor på äldreboende och har eget hyreskontrakt rimligen ska bekosta sitt eget abonnemang. Ur ett likabehandlingsperspektiv är det inte rimligt att erbjuda gratis uppkoppling till vissa delar av befolkningen.

Upphandling pågår redan om ett öppet stadsnät i kommunens äldreboenden. Detta nät kan brukare sedan koppla in valfri internetleverantör till. Motionen anses därmed besvarad.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Franzén

Navigera vidare

Arkiv