Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Datum: 2019-12-20 09:02 | Nyheter: Trafik & resor, Kommun & politik

Förändringar av linje 137 Bjärred-Lund

Buss Skånetrafiken

Snabbare resväg och tätare turer kan bli fördelarna med Skånetrafikens planerade förändring av busslinje 137 Bjärred-Lund kommande år. Nackdelarna är att vissa hållplatser försvinner.

Busslinje 137 har under lång tid körts i en slinga genom Bjärred, och har trafikerat Lundavägen, Bjärred centrum och Löddesnäs. Dragningen har en väldigt god täckning av orten men har andra nackdelar i form av att restiderna från en del av hållplatserna är onödigt långa. I takt med att utveckling sker i regionen, ser nu Skånetrafiken över slingans sträckning.

Det händer mycket i våra tätorter. I december 2020 börjar Lommabanan trafikeras med persontåg. Först Lomma tätort, och år 2026 öppnar stationer i Flädie och med största sannolikhet även i Alnarp. Samtidigt planeras för en ny stadsdel i Bjärred – Framtidens Bjärred. På längre sikt kan Flädie komma att växa kring den nya stationen, med både bostäder och verksamheter. Allt detta är saker som påverkar hur kollektivtrafiken i orterna ordnas på bästa sätt.

Bjärred är utbyggt under en tid då samhällsplaneringen utgick från bilens framkomlighet. Det påverkar sannolikt det faktum att kollektivtrafiken i Bjärred, står för lägre andel av det totala resandet än i andra jämförbara orter. Kollektivtrafikresandet har varit stadigt i Bjärred under åren, men har inte ökat så som det till exempel har gjort i Lomma.

Det händer saker även i kringliggande städer. I Lund byggs spårväg och i samband med att spårvägen tas i drift kommer busslinjerna som nu går till Universitetssjukhuset att kortas av och istället vända vid Lund C. Då flera linjer kommer att få Lund C som ändhållplats kommer det inte vara möjligt för bussarna att reglera där, utan detta behöver ske i andra änden av busslinjen.

Kortare restid, men färre hållplatser

Detta påverkar bland annat linje 137. Linjen har under lång tid körts i en slinga genom Bjärred, och har trafikerat Lundavägen, Bjärred centrum och Löddesnäs. Dragningen har en väldigt god täckning av orten men har andra nackdelar i form av att restiderna från en del av hållplatserna är onödigt långa. I kollektivtrafikplanering finns en inbyggd konflikt mellan god täckning och snabb och effektiv resväg – ju större ytor som ska trafikeras, desto långsammare blir resan.

Ärendet kring bland annat linjedragningen av 137:an behandlades i kommunstyrelsen 2019-10-02. Lomma kommun önskade då att linjedragningen skulle fortsätta som idag. Kommunen har därefter fortsatt att arbeta tillsammans med Skånetrafiken kring att hitta möjliga lösningar med ovan givna förändringar på kort och lång sikt. Fokus har då varit på att få till en snabb och effektiv linjedragning som kan konkurrera med bilen samtidigt som täckningsgraden är fortsatt god. Ett krav har också varit att lösningen ska stödja de utbyggnadsplaner som finnas så att så många som möjligt i framtiden bor kollektivtrafiknära.

I den linjedragning som Skånetrafiken nu går vidare med finns slingan inte kvar i den form som den har idag. Istället för att köra Lundavägen så kommer bussen i framtiden komma in i Bjärred norrifrån via Fjelievägen. Slingan kortas med en hållplats och bussen får en ändhållplats i höjd med Rutsborgsskolan. Här vänder sedan bussen och kör samma väg tillbaka till Lund.

Denna lösning innebär att flera av hållplatserna får betydligt kortare restid, en del med så mycket som 10 minuter. Planer finns också på att utöka turtätheten under morgonen och eftermiddagen när flest reser.

Täckningsgraden på orten blir fortfarande god jämfört med resten av området som omfattas av samma trafikavtal. Konsekvensen är dock att en del boende, framförallt i sydöstra Bjärred, kommer att få längre till en hållplats.

Kommunen håller nu på att se över om det finns möjlighet att hitta nya hållplatslägen på den nya sträckningen som ger bättre tillgänglighet för de som idag stigit på bussen på hållplatserna längs Lundavägen.

Förändringarna förväntas börja gälla fr.o.m. december 2020.

Karta över planerad dragning av busslinje 137 Bjärred-Lund

Karta över planerad dragning av busslinje 137 Bjärred-Lund

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Lovisa Liljenberg