Datum: | Nyheter: Kommun & politik, Övergripande

Aktuellt från kommunstyrelsen

Lomma kommun kritiserar de danska vindkraftsplanerna utanför Lommabukten.

Danska vindkraftsplaner utanför Lommabukten.

Kommunstyrelsen i Lomma kommun behandlade 28 ärenden under sitt sammanträde den 20 november. Här kommer en sammanfattning av några av dem. Protokoll från mötet publiceras inom kort under fliken politik och demokrati.

Yttrande över förslag på vindkraft utanför Lommabukten

Lomma kommun ställer sig frågande till att de danska planerna på en vindkraftspark i Nordre Flint fortsätter, utan att relevanta konsekvensanalyser har gjorts.

Nordre Flint ligger utanför Lommabukten vid den svenska gränsen i Öresund och där planeras det att anläggas en park med upp till 40 vindkraftverk. Sverige har nu möjlighet att yttra sig om de danska planerna. Naturvårdsverket har därför bett om synpunkter från berörda kommuner.

Lomma kommun ifrågasätter bland annat varför planerna fortskrider innan väsentliga utredningar av havsplaneringen är färdigställda. ”Miljökonsekvensbeskrivningen behöver innehålla analyser av påverkan av anläggningskonsekvenser samt buller, vibrationer och stroboskopiska effekter på Natura 2000 områden, kustnära fiske, marina däggdjur, fisk, fågel samt det rörliga friluftslivet inklusive fritidsfisket”, går det att läsa i yttrandet.

Synpunkterna som kommer in till Naturvårdsverket ska lämnas över till Danmark i ett gemensamt svar.


Avgiften för skolmaten på gymnasiet föreslås höjas

Gymnasieelever hemmahörande i Lomma kommun ska med start nästa år betala 800 kronor per termin för skolmaten – istället för 500 kronor. Det föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar om på nästa sammanträde den 5 december.

– Den här avgiften har varit oförändrad sedan 1993. Vi i alliansen tycker att det är viktigt att kontinuerligt se över taxor och avgifter. Med högre krav på välfärdstjänster från medborgarna så är det viktigt att vi hela tiden både tittar på intäkter och effektiviseringar i den kommunala verksamheten, säger Fredrik Axelsson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.


Förbindelse över Lödde å

Fokus Bjärred inkom tidigare i år med en motion om att ansöka om projektmedel från Leader Lundaland, i syfte att göra en förstudie om en förbindelse över Lödde å. Leader Lundaland är en ideell förening som med stöd från europeiska struktur och investeringsfonder beviljar stöd till lokala utvecklingsprojekt. Eftersom Leader Lundaland endast beviljar bidrag till genomförandeprojekt går det inte att söka bidrag för en förstudie.

Kommunstyrelsen rekommenderar därför kommunfullmäktige att avslå motionen. Bakom motiveringen finns också det faktum att det redan pågår planering för en förbindelse.

I kommunens budget för nästa år finns pengar för att utreda möjligheterna till en förbindelse över Lödde å och eventuell placering. Förstudien väntas bli klar under 2020. Därefter väntar flera processer för att en förbindelse kan bli verklighet, bland annat ett officiellt samråd där boende, markägare, myndigheter, organisationer och andra särskilt berörda får komma till tals angående planerna.


Avgifter för båtplatser föreslås höjas

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att besluta om höjd hamntaxa. Hamntaxan rör avgifter för båtplats och båtplatskö.

Hamntaxan har inte ändrats sedan 2012 och en del av höjningen som föreslås, handlar om att följa konsumentprisindex. Förslaget innebär en höjning på 18 % i genomsnitt för en båtplats, 20 % för gästplatsavgift och 50 % för avgift till båtplatskön. De föreslagna avgifterna ligger på samma nivå som motsvarande avgifter i närliggande hamnar.

Avgifter för båtplats längs Kollergångskajen föreslås också läggas till hamntaxan. Kommunfullmäktige behandlar frågan den 5 december.


Motion om nyårsfyrverkeri avslås

Sverigedemokraterna inkom i slutet av 2018 med en motion om att utarbeta lokala föreskrifter som förhindrar att människor och egendom skadas av fyrverkerier. Motionen innehöll också ett förslag att utreda möjligheterna för ett kommunalt anordnat nyårsfyrverkeri.

Kommunstyrelsen rekommenderar att kommunfullmäktige avslår motionen. Detta eftersom det redan finns lokala föreskrifter som reglerar användandet av pyroteknik och dessa bedöms vara tillräckliga.

Fyrverkerier får bara användas på offentlig plats under nyårsafton kl. 18-02. Övriga tider krävs tillstånd av polisen. Det är också förbjudet att använda fyrverkerier och smällare närmare än 100 meter från kvarteren där vårdboendena och trygghetsbostäderna i kommunen finns (Havsblick, Vega och Jonasgården).

Motionens del om ett gemensamt anordnat nyårsfyrverkeri, rekommenderas också att avslås, dels av miljöskäl, dels av ekonomiska skäl.

 

Medel till belysning på Borgeby IP

Under de senaste åren har det varit problem med glödlamporna i belysningen av konstgräsplanen på Borgeby IP. Konstgräsplanen går inte att använda under hösten och vintern när belysningen inte fungerar.

För att möjliggöra träning under den mörka årstiden har kultur och fritid i Lomma kommun gjort en beställning av ny armatur. Arbetet med byte av armaturer görs under vecka 48. Tills arbetet är utfört har förvaltningen tillsammans med Borgeby FK hyrt in två belysningsstolpar för att säkerställa träning och matcher på konstgräsplanen.

Investeringen för armaturen ryms inte inom kultur- och fritidsnämndens budget. Kommunstyrelsen rekommenderar nu kommunfullmäktige att besluta att tillföra 450 000 kronor från rörelsekapitalet för investeringen.

Ärendet tas upp i kommunfullmäktige den 5 december.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Franzén

Navigera vidare

Arkiv