Datum: | Nyheter: Övergripande

Aktuellt från kommunstyrelsen

Regionbuss i Lomma

Skånetrafiken föreslår flera förändringar i kollektivtrafiken.

Lomma kommun kritiserar delar av Skånetrafikens planer för kollektivtrafiken, och en delårsrapport som visar en mycket god budgetföljsamhet. Det handlade några av ärendena på kommustyrelsens möte den 2 oktober om. Här är en sammanfattning av några av dem.

 

Yttrande om Skånetrafikens planer för kollektivtrafiken

Fyra stora infrastrukturförändringar kommer att påverka kollektivtrafiken i Lomma kommun framöver:

  1. Spårvägstrafiken startar i Lund i augusti 2020.
  2. Busstrafiken får en egen fil till motorvägen vid Vinstorpsvägen i Lomma i december 2020.
  3. Persontågtrafiken drar igång från Lomma station i december 2020.
  4. Persontågstrafik startar från Flädie station under 2025/2026.

Skånetrafiken föreslår flera förändringar för att skapa ett stabilt och välanvänt trafiksystem längs Lommabukten år 2025. Bland annat föreslås att slingan som busslinje 137 (Bjärred-Lund) kör runt Löddesnäs i Bjärred tas bort, och att linjen istället får ändstation vid Bjärred centrum, Trollsjövägen eller Löjtnantsvägen. Detta är en effekt av att spårvägen i Lund drar igång i augusti 2020. Då ska alla regionbussar vända vid Lund C och då behövs istället en ändhållplats där det går att reglera tid i Bjärred. Som tätast planeras bussarna att gå med 7,5 minuters mellanrum jämfört med dagens 10 minuter.

”Att Skånetrafiken vill dra in slingan som linje 137 kör i Bjärred är oacceptabelt”, skriver Lomma kommun i sitt yttrande och hänvisar bland annat till slingans betydelse ur ett samhällsperspektiv, då den används flitigt och är nödvändig för många för att kunna ta sig till Bjärred centrum.

Linje 134 som idag går från Bjärred via motorvägen till Malmö, föreslås köra till Flädie station för byte till tåg när stationen går i drift 2025/2026. Fram till dess fortsätter linjen i nuvarande form.

Linje 132, där det går att ta sig från Bjärred via Lomma till Malmö, får i Skånetrafikens förslag 5 minuter kortare restid tack vare motorvägsrampen i Lomma. Den får också halvtimmestrafik istället för timmestrafik med start i december 2019.

Skånetrafiken föreslår också färre avgångar för busslinje 133 (Lomma-Malmö via Alnarp). Den planeras att slås ihop med linje 139 från Lund och i framtiden få slutstation Burlöv Central, där fortsatt resande mot Malmö ska göras med tåg. ”Det är mycket olyckligt att Skånetrafiken vill minska ner på antalet avgångar på linje 133 eftersom den är en viktig pendellinje mot Malmö. I december 2020 startar visserligen tågtrafiken med stopp i Lomma tätort men med i stort sett endast en avgång per timme. Att då dra ner på busstrafiken försvårar för de som vill resa till hållbart till Malmö”, yttrar sig Lomma kommun.

Avtalet kring kollektivtrafiken med trafikstart 2021 ska upphandlas under 2019/2020. Lomma kommun kommer nu att fortsätta diskussionerna med Skånetrafiken.

 

Flygfoto över området Mellangård, där det planeras för forskning och verksamheter inom miljö- och hållbarhetsområdet.

Flygfoto över området Mellangård, där det planeras för forskning och verksamheter inom miljö- och klimatområdet.

Nytt verksamhetsområde kring grön forskning på gång

I syfte att säkerställa ett område för forskning eller gröna verksamheter inom klimat, ekologi och miljö har kommunstyrelsen gett planeringsavdelningen i uppdrag att ta fram ett detaljplaneförslag för del av Alnarp 1:1. Området heter Mellangård.

Kommunstyrelsen har tidigare gett ett positivt planbesked och sedan dess har Sveriges Lantbruksuniversitet kommit in med en förfrågan om planläggning.

Området ligger väster om Alnarp, strax öster om Malmövägen. Huvudsakliga användningar förväntas bli ej störande verksamheter.


Förslag till budget behandlad i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har behandlat förslag till budget för år 2020 och plan för ekonomin för år 2021-2023. I den står bland annat att resultatnivån ska höjas till 3 % nästa år i syfte att kommunen ska vara väl förberedd inför en kommande lågkonjunktur. Budgetförslaget kommer nu att behandlas av kommunfullmäktige den 24 oktober.

 

Delårsrapport visar på en mycket god budgetföljsamhet

Kommunstyrelsen har behandlat delårsrapport 2019-08-31 med prognos 2019-12-31. Prognosen visar på ett överskott på 90 miljoner, men om man rensar för engångsposter så pekar den på ett resultat +3,8 mnkr från budget:

Mnkr

Prognos 2019-12-31

90,2

Engångsposter

Markförsäljning, netto

-18,4

Försäljning Pilängsbadet/hallar, netto

-17,9

Uppskrivning marknadsvärde pensionsförvaltningen

-20,0

Summa prognos exklusive engångsposter

33,9

Budgeterat resultat

30,1

Budgetavvikelse

3,8

 

Nämnderna beräknas uppvisa en negativ budgetavvikelse på -11,7 mnkr. Prognosen för kommunstyrelsen är en positiv budgetavvikelse om 18,9 mnkr. Här ingår försäljning av mark inom exploateringsverksamheten om 18,4 mnkr. Socialnämnden prognostiserar ett underskott om -30,6 mnkr medan övriga nämnder beräknas få ett resultat i balans med budget.

Finansförvaltningen beräknas uppvisa en positiv budgetavvikelse på 33,9 mnkr. De främsta orsakerna till detta är skatteintäkter, statsbidrag och utjämning, +16,2 mnkr, bland annat tack vare 53 fler invånare än vad som antagits i budgeten, samt ett positivt finansnetto på +6,0 mnkr vilket förklaras av lägre räntor och en lägre upplåning än budgeterat. I och med försäljningen av Pilängsbadet beräknas lån kunna lösas under året.

Investeringarna fortsätter att vara omfattande. Prognosen är investeringar om totalt 153,9 mnkr vilket är 38,4 mnkr lägre än budgeterat då vissa projekt försenats eller skjutits på framtiden. Bland större investeringar för perioden kan nämnas om- och tillbyggnad av Pilängskolan, 40,4 mnkr, åtgärder Vinstorpsvägen, 5,6 mnkr samt inventarier till Pilängskolan om 4,9 mnkr.

Av de finansiella målen bedöms samtliga uppnås, nämndesmålen bedöms i huvudsak uppnås medan verksamhetsmålen, som är högt satta och inom områden där kommunen vill bli bättre, endast bedöms uppfylla ett av fem mål.

Kommunstyrelsen rekommenderar nu att kommunfullmäktige ska godkänna delårsrapporten. I delårsrapporten finns också en sammanfattning av större händelser i kommunens verksamhet under årets första åtta månader.

Bland dessa finns övertagandet av hemtjänsten i kommunal regi, att ansvaret för kommunens drift av vatten och avlopp övergick i Kommunalförbundet VA SYD, försäljningen av Pilängsbadet till Kunskapsporten, införandet av tjänsten Företagslots som ska ge företagare en snabb väg in i kommunen, de höjda betygsresultaten som närmar sig målet att 100 procent av eleverna ska bli behöriga till gymnasiet, startskottet för SFI-undervisning i egen regi och invigningen av Parkourparken i Bjärred.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Franzén

Navigera vidare

Arkiv