Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Datum: 2019-06-03 14:42 | Nyheter: Bygga bo & miljö

Aktuella detaljplaneförslag

Karta över Majas förskola

Här i Borgeby planeras det för en ny förskola. Översiktskarta med ungefärlig planområdesgräns markerad i gult.

Nu finns detaljplaneförslag till Majas förskola och Borgeby slott på samråd respektive granskning. Detta gäller under tiden 3 juni–1 juli.

För Majas förskola är detaljplanens syfte att inom planområdet pröva lämpligheten för skola och teknisk anläggning. Planen syftar även till att bevara befintligt naturområde samt omvandla del av Fyrhusvägen till lokalgata och möjliggöra för en säker trafikmiljö.

Detaljplaneförslaget är nu ute på samråd. Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter av myndigheter, sakägare och boende som berörs av planförslaget. 

För detaljplanen Borgeby 23:7 m.fl. (Borgeby slott) är syftet att skydda och bevara historiska kulturvärden i slottsmiljö. Syftet är också att säkerställa kvalitet i framtida gestaltning av byggnader och slottsmiljö, förhindra användning som strider mot intentionen för slottet som besöksmål och användning som kan försvåra allmänhetens tillgång till platsen.

Läs mer om våra pågående planarbeten på lomma.se/dp.öppnas i nytt fönster

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Per Larsson