Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg

Aktuellt från kommunstyrelsen den 22 maj

Översiktsfoto över detaljplaneområdet

Här i Borgeby planeras det för en ny förskola. Översiktskarta med ungefärlig planområdesgräns markerad i gult.

På kommunstyrelsens sammanträde den 22 maj behandlades bland annat nedanstående ärenden. Övriga ärenden går att ta del av i protokollet som publiceras inom kort under ”Kommun och politik” Öppnas i nytt fönster..

Detaljplan vid Majas förskola i Borgeby – beslut om samråd

Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna att detaljplaneförslaget för Borgeby 15:108 m.fl. (Majas förskola) i Borgeby sänds ut på samråd. Nu planeras för en ny förskola i 1-2 plan med 8-12 avdelningar.

Förskolan ska byggas på den plats där det tidigare fanns paviljonger för Majas förskola och den går under samma arbetsnamn. Det är tänkt att den ska stå färdig till höstterminstart 2022.

Detaljplanen syftar även till att bevara befintligt naturområde, samt omvandla del av Fyrhusvägen till lokalgata och möjliggöra för en säker trafikmiljö. Planförslaget innefattar både kvartersmark för skola och teknisk anläggning och allmän platsmark för natur, lokalgata och bullerskydd.

Detaljplanen ska nu strax ut på samråd. Syftet med samrådet är att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget. Samrådsförslaget med planhandlingar kommer att publiceras på kommunens hemsida vid samrådstidens start.


Pensionärslunch för tidigare kommunanställda upphör

Lomma kommun kommer inte längre att ordna sin årliga lunch för pensionerade medarbetare. Detta beslutade kommunstyrelsen den 22 maj. Resurserna som sparas genom beslutet kommer istället att läggas på satsningar för att behålla nuvarande personal och attrahera morgondagens medarbetare.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Jan Sohlmér

Navigera vidare

Arkiv