Datum: | Nyheter: Kommun & politik, Övergripande

Aktuellt från kommunstyrelsen – maj 2019

Löddesnässkolan

Kommunstyrelsen förordar satsningar på Löddesnässkolan.

På kommunstyrelsens sammanträde den 8 maj behandlades bland annat nedanstående ärenden. Övriga ärenden går att ta del av i protokollet som publiceras inom kort under ”Kommun och politik” Öppnas i nytt fönster..

Om- och tillbyggnad av Löddesnässkolan

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om satsningar på Löddesnässkolan. Det ska byggas en matsal med nytt kök i befintliga lokaler, nya slöjdsalar i ny separat byggnad och en multiplan.

Ärendet behandlas slutligen i kommunfullmäktige den 23 maj.


Ny befolkningsprognos – vi väntas bli 26 900 om fem år

Kommunstyrelsen har beslutat att anta Lomma kommuns nya befolkningsprognos för 2019-2024 med utblick mot 2030. Enligt den förväntas befolkningen öka från 24 763 invånare (2018) till 26 900 vid slutet av 2024. Prognosen baseras på att det byggs 870 nya bostäder under perioden. Befolkningsprognosen kommer att användas som underlag för hur vi planerar våra verksamheter och vårt budgetarbete framöver.


Ett steg närmare tågstationer i Flädie och Alnarp

Kommunstyrelsen i Lomma kommun föreslå kommunfullmäktige att godkänna avtalet kring medfinansiering av tågstationer i Flädie och Alnarp. Genomförandet av stationen i Alnarp förutsätter att avtal ingås med Akademiska Hus och Sveriges Lantbruksuniversitet avseende finansieringen av stationen.

Bakgrund

I december 2020 startar persontrafiken på Lommabanan. Tågstationer i Lomma och Furulund är under uppbyggnad och inledningsvis kommer Lommabanan att trafikeras med ett persontåg i timmen i båda riktningar. För att möjliggöra halvtimmestrafik kommer Trafikverket att bygga mötesspår vid Flädie och Alnarp. I samband med detta planeras det även att byggas tågstationer i Flädie och Alnarp.

Planering, projektering och byggnation av stationerna kommer att genomföras av Trafikverket.

Flädie

Stationen i Flädie omfattar byggnation av två sidoplattformar om 170 meter inklusive plattformsutrustning, gångbro över väg 913, ramper och trappor till plattform.

En tågstation i Flädie ger bättre förutsättningar för hela den norra kommundelen vad avser möjlighet att resa kollektivt och restider framförallt till Malmö. Den planerade utbyggnaden av området ”Framtidens Bjärred” bedöms t ex hamna i ett kollektivtrafiknära läge. Stationen i Flädie är tänkt att byggas nära den planerade planskilda korsningen med väg 913, för att möjliggöra bra förutsättningar för invånarna i Bjärred att byta från buss eller cykel till tåg.

Ambitionen är att stationen i Flädie ska stå klar 2026. Den totala kostnaden bedöms uppgå till 117,4 miljoner kronor. Ärendet behandlas slutligen i kommunfullmäktige den 23 maj.

Alnarp

Stationen i Alnarp omfattar byggnation av två sidoplattformar om 170 meter inklusive plattformsutrustning samt en planskild plattformsförbindelse.

En tågstation i Alnarp bedöms vara en viktig förutsättning för att utveckla Lomma som universitetskommun kopplat till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Alnarp. En station skapar också ökade förutsättningar för ett starkt näringsliv inom gröna näringar.

Avtal mellan Lomma kommun, SLU och Akademiska hus finns framtaget för beslut. Upplägget innebär att de tre parterna delar på de kalkylerade totalkostnaderna. Den totala kostnaden bedöms uppgå till 129,9 miljoner kronor. Avtalen ska upp för politiska beslut kontra styrelsebeslut hos de olika parterna under maj/juni 2019.

Ambitionen är att stationen i Alnarp ska stå klar 2026. Ärendet behandlas slutligen i kommunfullmäktige den 23 maj.


Ny översyn av området kring Bjärreds optimistjolle-klubb

Lomma kommun började utreda möjligheterna för en restaurangverksamhet vid Bjärreds optimistjolle-klubbs lokaler för fyra år sedan. Länsstyrelsen bedömer dock att marken inte är lämplig att bygga en restaurang på. Nu har kommunstyrelsen beslutat att återkalla planuppdraget och istället utreda hur området kan utvecklas inom gällande detaljplan. Befintliga verksamheters behov och önskemål, parkeringssituationen och områdets framtida funktioner kommer att ses över, med ambitionen att göra området till en attraktivare plats.


Kvartalsrapport visar ett positivt resultat

Kommunstyrelsen har behandlat delårsrapport 2019-03-31 med prognos 2019-12-31.

Prognosen för helåret beräknas till 66,6 mnkr, vilket är 32 mnkr bättre än budgeterat och kan beskrivas på följande sätt:

  • Nämndernas verksamheter, -8,1 mnkr
  • Finansförvaltningen, +27,7 mnkr
  • Värdeökning på placerade medel +12,4 mnkr
  • Budgeterat resultat om +34,6 mnkr

Av nämndernas verksamheter beräknas kommunstyrelsen uppvisa en positiv budgetavvikelse om +7,0 mnkr, vilken består av ett positivt netto från markförsäljning. Socialnämnden beräknas få en negativ budgetavvikelse om -15,1 mnkr vid årets slut medan övriga nämnden beräknas få ett resultat i balans med budget. Kommunstyrelsen beslutade att socialnämnden ska återkomma med en konkret åtgärdsplan så att ekonomisk balans kan uppnås.

Den positiva budgetavvikelsen på finansförvaltningen beror framförallt på att skatteintäkter, statsbidrag och utjämning har varit högre än budgeterat, samt realisationsvinster vid försäljningar av placerade medel inom pensionsförvaltningen.

Investeringarna fortsätter att vara omfattande. Prognosen är investeringar om totalt 152,3 mnkr vilket dock är 25,8 mnkr lägre än budgeterat då vissa projekt försenats eller föreslås skjutas på framtiden. Bland större investeringar för perioden kan nämnas om- och tillbyggnad av Pilängskolan (19,1 mnkr) samt åtgärder längs Vinstorpsvägen (2,1 mnkr).


Nytt Kustzonsprogram på väg att antas

Lomma kommun har tagit fram ett Kustzonsprogram för perioden 2019-2030. Programmet är tänkt att vara vägledande för arbetet med att förvalta kusten på ett klimatanpassat och hållbart sätt fram till 2030. Utgångspunkten har varit att definiera hur ett förändrat klimat och en ökad havsnivå påverkar Lomma kommuns kust när det gäller översvämning, erosionsskydd och strandskydd.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Kustzonsprogrammet på sammanträdet den 23 maj. Kustzonsprogrammet kommer att publiceras här på lomma.se efter det.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Jan Sohlmér

Navigera vidare

Arkiv