Datum: | Nyheter: Kommun & politik, Övergripande

Lomma kommuns årsredovisning klar

Kollage

En fortsatt stark befolkningsutveckling och stora investeringar i nybyggen. Det är några områden som lyfts fram i Lomma kommuns årsredovisning för 2018. Nedan följer en kort sammanfattning av året som det beskrivs i årsredovisningen.

Hela årsredovisningen finns på lomma.se under Kommun och politik:öppnas i nytt fönster

Befolkning och bostäder

Vid årsskiftet 2018/2019 uppgick antalet invånare i Lomma kommun till 24 763. Folkmängden ökade under 2018 med 499 personer. Detta är betydligt mer än den genomsnittliga tillväxttakten under den senaste 20-årsperioden som ligger på ungefär 350 personer per år. Lomma kommun är sedan många år tillbaka en av de mest snabbväxande kommunerna i landet.

Under året färdigställdes 189 bostäder för inflyttning, vilket är betydligt fler än under 2017 (127 stycken). Denna siffra kan också jämföras med genomsnittet de senaste tio åren med ungefär 155 nyproducerade bostäder per år.

De största enskilda projekten under 2018 var Skanskas byggande i kvarteret Nian i nordöstra Lomma samt JM:s båda kvarter Masten och Seglet i Lomma Hamn. Under hösten var det inflyttning i de 110 nya hyresrättslägenheterna i kvarteret Nian. Detta är det största hyresrättsprojekt som någonsin har genomförts i Lomma kommun.

Årets resultat

Årets verksamhet uppvisade ett positivt resultat på 71,2 mnkr. Och kan beskrivas på följande sätt:

  • Nämndernas verksamheter: 4,3 mnkr
  • Finansförvaltningen: 9,3 mnkr
  • Budgeterat resultat: 29,6 mnkr
  • Jämförelsestörande post: 28,0 mnkr.

Budgetavvikelsen uppgick således till 41,6 mnkr. Av denna avvikelse avsåg 28 mnkr realisationsvinster (skillnaden mellan inköps- och försäljningspris på aktier och räntebärande värdepapper) inom pensionsförvaltningen, som återinvesterats, och 6,8 mnkr i överskott för sålda tomter inom exploateringsverksamheten. Budgetavvikelsen exklusive realisationsvinster och exploateringsöverskott uppgick till 6,8 mnkr.

Måluppfyllelse

Fyra av fem finansiella mål uppnåddes under året medan enbart två av de åtta verksamhetsmålen enligt god ekonomisk hushållning nåddes, två av målen rör äldreomsorgen och där blev resultatet markant sämre än föregående år. Åtgärder har satts in för att förbättra resultaten inför 2019. Gällande majoriteten av nämndsmålen var måluppfyllelsen relativt nära att uppnås. Man ska betänka att en hel del av målen är väldigt högt satta i ett nationellt perspektiv och är att betrakta som strävansmål. Den samlade bedömningen är att Lomma kommun uppnådde en tämligen god ekonomisk hushållning för år 2018.

Investeringar

Investeringstakten var fortsatt hög i kommunen, årets investeringsutgifter uppgick till 183,3 mnkr. Den genomsnittliga investeringsnivån för de senaste fem åren uppgår till 175,0 mnkr. Bland 2018 års större investeringar kan nämnas:

  • Om- och tillbyggnad av Pilängsskolan: 56,5 mnkr (totalutgift 171,0 mnkr)
  • Lerviks Förskola: 19,9 mnkr (totalutgift 55,0 mnkr)
  • Inköp av fastighet Borgeby: 16,5 mnkr (totalutgift 16,5 mnkr)
  • Ny Fritidsgård Bjärred: 11,6 mnkr (totalutgift 15,0 mnkr)
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Marcus Nilsson

Navigera vidare

Arkiv