Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Datum: 2019-04-17 13:58 | Nyheter: Bygga bo & miljö

Ny översyn av området kring Bjärreds optimistjolle-klubb föreslås

Stranden vid Bojk

Lomma kommun började utreda möjligheterna för en restaurangverksamhet vid Bjärreds optimistjolle-klubbs lokaler för fyra år sedan. Länsstyrelsen bedömer dock att marken inte är lämplig att bygga en restaurang på. Nu finns planer på att återkalla planuppdraget och istället utreda hur området kan utvecklas inom gällande detaljplan.

Förslaget kommer att bearbetas av kommunstyrelsens arbetsutskott för att sedan slutligen hanteras på kommunstyrelsens sammanträde den 8 maj.

Lomma kommun har under flera år arbetat med en utveckling av platsen vid Bjärreds optimistjolle-klubbs lokaler med syfte att skapa en attraktivare plats. Kommunen har försökt att möjliggöra för en restaurang, dels genom förhandsbesked, dels genom att ta fram en ny detaljplan. I processen har en dialog skett med länsstyrelsen, främst vad gäller behov av miljöbedömning, strandskydd, havsnivåhöjning och extrem nederbörd. Länsstyrelsen har under processen återkommande visat på svårigheterna att genomföra de förändringar som Lomma kommun önskat, då marken inte bedöms lämplig för den nya användningen.

Förhandsbeskedet upphävdes av länsstyrelsen och i deras yttrande över detaljplanen skriver de bland annat att de kan komma att kalla in planen för prövning vilket med största sannolikt skulle innebära att detaljplanen upphävs.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har nu planer på att föreslå kommunstyrelsen att återkalla planuppdraget då svårigheterna att få igenom en detaljplan visat sig vara mycket omfattande under processens gång.

I de planerna ingår också att utreda hur området kan utvecklas inom gällande detaljplan. Befintliga verksamheters behov och önskemål, parkeringssituationen och områdets framtida funktioner kommer att ses över, med ambitionen att göra området till en attraktivare plats.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Linnea Qvarnström