Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Datum: 2019-03-08 11:36 | Nyheter: Bygga bo & miljö

Förnyelsen fortsätter i norr och söder

Bildcollage

Tillväxten är stor i vår kommun och det är många olika slags byggprojekt som pågår för att möta aktuella behov. Här kan du läsa om några av projekten.

Som en av Sveriges snabbast växande kommuner är det naturligt att det är många förnyelseprojekt på gång i kommunen. Här följer ett urval av pågående, aktuella arbeten:

Bjärreds centrum

Den nya detaljplanen för Bjärreds centrum antogs i kommunfullmäktige den 31 januari. Detaljplanen ger möjlighet att uppföra ett bågformat flerbostadshus i tre våningar med en indragen fjärde våning, omläggning av Norra Västkustvägen, en ny torgyta och cirka 14 radhus öster om Norra Västkustvägen. Detaljplanen är överklagad till mark- och miljödomstolen. Kommunen arbetar med att teckna avtal med en ny exploatör.

Framtidens Bjärred

Planeringen för att bygga ett nytt bostadsområde mellan Löddesnäs och Borgeby har startat. En projekttävling om områdets utformning har just avslutats. Syftet var att få fram ett attraktivt, hållbart och innovativt förslag, som kan ligga till grund för planarbetet. 61 förslag hade lämnats in och första pris tilldelades Bjärreds vångar – Arkitema Architects.

Vinnande bidraget Bjärreds Vångar

Vinnande bidraget Bjärreds Vångar i Framtidens Bjärred.

Emils förskola

Det kommer att byggas en ny förskola i Borgeby. I augusti 2018 flyttade Majas förskola ihop med Emils förskola och bildade en förskola med fyra avdelningar. På tomten i Borgeby där paviljongerna för Majas förskola tidigare stod planeras det nu för en ny förskola med åtta avdelningar och möjlighet för utbyggnad. Detaljplanearbete pågår.

Ny mack i Flädie

Circle K har fått bygglov för sin planerade drivmedelsstation i Flädie. Första spadtaget togs i december 2018 och beräknas kunna öppna innan sommaren 2019. Så snart denna har öppnats, stänger stationen i Bjärred centrum, rivningen av anläggningen och sanering av marken påbörjas. När dessa åtgärder har slutförts i slutet av 2019 fortsätter omvandlingen av Bjärred Centrum.

Arbetet pågår med att bygga en ny lokalgata för tung trafik, som ska köra till och från servicestationen.

Ny idrottshall i Borgeby

En ny fullskalig, 20 x 40 meter, idrottshall ska byggas på Rutsborgskolan. Den nya hallen kommer att ligga alldeles intill den nuvarande idrottshallen. I dagsläget finns det planer för att hallen kommer att vara speciellt anpassad för truppgymnastik.

Projektet påbörjas 2021.

Ny byggnad på Bjärehov

Det kommer att byggas en ny skolbyggnad på Bjärehovskolan som ska ersätta nuvarande F-3 och slöjdbyggnaden. Dessa lokaler kommer att rivas när den nya byggnaden är klar. I den nya byggnaden, på cirka 3 500 kvm i två plan, blir det klassrum och slöjdsalar. Byggstart är 2020 och invigning två år senare.

Trollets förskola i Bjärred

Om- och tillbyggnad kommer att vara färdigställt till höstterminen 2020. Förskolan är en av de sista skolorna som inte har eget tillagningskök i kommunen. Samtidigt som köket byggs om, kommer skolan att förses med en ny ventilationsanläggning.

Löddesnässkolan får matsal

Skolan är idag den sista i kommunen som inte har en egen matsal. De nuvarande slöjdsalarna kommer att omvandlas till matsal. Nya lokaler för trä- och metall- samt textilslöjd kommer att byggas i en separat byggnad.

Arbetet påbörjas nu under våren och ska vara klart till höstterminen 2020.

Parkourbana

Det är beslutat att det ska byggas en parkourbana vid Bjärehovsparken. Parkour är en träningsform där det gäller att ta sig fram på ett snabbt, smidigt och kontrollerat sätt i olika miljöer med enbart kroppen som redskap. Byggstart i mars och banan beräknas vara klar i sommar.

Skiss över parkourparken. Arkitekt: Xinga Li, X2 Architects

Skiss över parkourparken. Arkitekt: Xinga Li, X2 Architects

Höjd trafiksäkerhet

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder kommer att utföras längs Södra Västkustvägen, mellan Karl Olssons väg och söder om Tolvevägen. Syftet är att förbättra gång- och cykelväg genom att bredda banan. Arbetet förväntas starta 2020.

BOJK-området

Samtal om att bygga en ny restaurang vid BOJK-området i Bjärred och upprustning av BOJK:s lokaler pågår. Området omfattas av ett strandskydd och därför gäller särskilda regler som regleras av Länsstyrelsen. Detaljplanearbete pågår.

Erosionsskydd i Lomma

Det ska byggas ett fast erosionsskydd, vid Tre- och Fyrkantsdammen i Lomma. Den kommer att bli cirka 600 meter lång, ska säkerställa vattennivån i dammarna och förhindra överspolning.

Arbetet förväntas påbörjas under 2019 och pågå fram till december 2020.

Vattenverkstomten i Lomma

Arbetet på gamla vattenverket i korsningen mellan Pilgatan och Karstorpsvägen i Lomma har slutförts. Nu pågår iordningsställandet av tomten för sex villatomter.

Pilängskolan tar form

Mellan- och högstadiet på Pilängskolan i Lomma håller på att byggas om och byggas till. Skolbyggnaderna ska stå helt klara 2020. Skolan är en av de största och äldsta i Lomma och har renoverats i flera omgångar, den första delen av skolan byggdes 1954. 2017 togs beslut att riva de äldre delarna och bygga nytt. Processen följer byggplanen.

Den stora skolbyggnaden ska vara klar sommaren 2019 och kulturskolan i oktober 2020. Sedan rivs de gamla specialsalarna för slöjd och hemkunskap. Utemiljön färdigställs under våren 2021.

Persontåg på Lommabanan

I december år 2020 startar persontrafiken på Lommabanan, till att börja med ett persontåg i timmen i vardera riktningen.

Med tåg minskar restiden mellan Lomma och Malmö till sju minuter, att jämföras med dagens cirka 25 minuter med buss. Tågen är tänkta att gå sträckan Kävlinge– Lomma–Malmö C. På lite längre sikt kommer banans kapacitet att byggas ut så att det kan gå ett tåg per halvtimme i varje riktning.

Lomma kommun planerar också för stationer i Flädie och Alnarp. För stationen i Alnarp krävs att Sveriges Lantbruksuni- versitet och Akademiska Hus bidrar med finansiering. Dessa stationer beräknas kunna öppna för trafik först år 2026.

Stationsområdet Lomma

Under 2019–2020 ska stationsområdet anpassas till Lommabanan. Detta innebär utformning av plattform, plattformsutrustning, bil- och cykelparkeringar samt alla ytor i övrigt mellan omgivande gator och plattform/spårområde.

Perronger kommer att uppföras på västra sidan om spåret och byggnationen påbörjas under våren 2019 i Trafikverkets regi.

Lomma Centrum

Lomma Centrum Norra, det vill säga om rådet mellan Busstorget i söder, Hamntorget i norr, Centrumgatan i väster och Strandvägen i öster, är den återstående delen av Lomma Centrum som ska utvecklas. Lomma Centrum Norra utgör en viktig del av Lommas centrum och ska erbjuda en levande och attraktiv miljö för både invånare och besökare i alla åldrar. Området ska också bli en länk mellan stationen, Centrumtorget, hamnen och stranden.

Arbetet med att ta fram en ny detaljplan har inletts och kommer pågå i cirka två år.

E6 och Lv 896 vid Lomma

Trafikverket bygger ramper för kollektivtrafik till och från E6 vid Vinstorpsvägen i Lomma. Detta kommer förbättra framkomligheten. För att förbättra trafiksäkerheten byggs även korsningen Vinstorpvägen–Malmö om till en cirkulationsplats. Bussramperna beräknas tas i bruk under december i år.

Bullerskydd längst E6:an

Kommunen har länge försökt få till ett bullerskydd och verksamhetsområde mellan E6:an och Malmövägen. Förhandlingar pågår mellan kommunen och SLU som är en av de nuvarande markägarna.

Utomhusscen

En utomhusscen för evenemang och föreningsverksamhet ska byggas vid Amfiteatern i Lomma. Leader Lundaland bidrar med två miljoner kronor till projektet som väntas stå klart 2020.

Mer utförlig information om de olika projekten finns under Bygga, bo och miljö/Byggprojekt.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Tommy Samuelsson