Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Datum: 2019-02-08 09:00 | Nyheter: Utbildning & barnomsorg, Omsorg & hjälp

Barnens bästa i fokus när kommunen samverkar

Modell som fylls i under samverkansdag inom Barnens Bästa

Den 5 februari träffades en samverkansgrupp med fokus på barn 0-12 år för att ytterligare stärka samarbete i kommunen och med externa representanter med barns bästa för ögonen.

– Syftet är att få en bättre samverkan och ge barn och föräldrar bättre hjälp, säger Minna Tykesson, samordnare för Barnens Bästa.

Samverkansgruppen är en del i Lomma kommuns arbete med att skapa goda uppväxtvillkor för barn i kommunen. Gruppen ingår i ett övergripande arbete som kallas Barnens Bästa. Det är Lomma kommuns plattform för ett fungerande samarbete mellan förskola, skola, fritid och socialförvaltning. Men gruppen samverkar också med externa parter så som BVC, MVC och polis som också möter barnen och deras föräldrar.

Barnens Bästa riktar in sig på de arbetsformer där socialtjänst och skola samverkar, bland annat kring problematisk skolfrånvaro, orosanmälan och skolplanering för placerade barn.

– Det finns många fördelar i att samordna arbetet. Det skapar en gemensam bild av situationen, samtidigt som den avlastar familjen från informationsbördan. Exempelvis kan SIP-möte (samordnad individuell plan) användas för att lyfta fram familjens delaktighet och klargöra vem som gör vad, och när det ska ske. Det blir bättre och enklare för alla, säger Minna Tykesson.

Representanter från primärvård, kommunens myndighet- och öppenvård, förskolechefer, förskoleteamet på kommunens Resurscentrum och kurator samlades för att diskutera möjlig samverkan.

– I samverkansgrupperna fokuserar vi på erfarenhetsutbyte och planering av gemensamma generella insatser för barn, unga och deras föräldrar i kommunen. När vi samordnar våra insatser kan vi också säkerställa att de inte motverkar varandra, säger Ingela Roxenby, samordnare Barnens Bästa.

Läs mer om Barnens Bästa.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Ingela Roxenby