Datum: | Nyheter: Kommun & politik, Övergripande

Aktuellt från kommunstyrelsen - januari 2019

Illustration: Ingrid Henell

Kommunstyrelsen har haft sitt första sammanträde för året den 9 januari.

Det är även det första mötet i den nya mandatperioden som sträcker sig från den 1 januari 2019 till den 31 december 2022. På mötet utsågs ledamöter till arbetsutskottet och till planledningsgruppen som bereder ärenden inför kommunstyrelsens beslut. Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet har fem ledamöter och lika många ersättare. Som ordförande till utskottet valdes Robert Wenglén (M) som även är ordförande i kommunstyrelsen. Vice ordförande blir Jerry Ahlström (M) och övriga ledamöter är Sofia Forsgren-Böhmer (M), Sandra Pilemalm (L) och Lisa Bäck (S). Arbetsutskottet bereder alla ärenden till kommunstyrelsen förutom valärenden och de som åligger planledningsgruppen.

Planledningsgruppen

Planledningsgruppen består av tio ledamöter och lika många ersättare. Som ordförande i gruppen valdes även här Robert Wenglén (M) och som vice ordföranden Johan Danielsson (M).

Övriga ledamöter är Jerry Ahlström (M), Sofia Forsgren-Böhmer (M), Lars-Göran Svensson (C), Jonas Benke (L), Lisa Bäck (S), Per Bengtsson (S), Jimmy Ringström (SD) och Henrik Gunnarsson (FB). Planledningsgruppen är en unik konstruktion i Lomma kommun för att bereda ärenden som gäller den långsiktiga planeringen i kommunen, såsom den fysiska översiktsplaneringen (översiktsplan, fördjupade översiktsplaner och liknande), fysisk riksplanering, länsplanering, bostadsförsörjningsplanering, planering av den lokala trafikförsörjningen samt miljöstrategiska frågor med mera.

Övriga utskott och råd

Det första mötet för kommunstyrelsen innebar även val till andra utskott och råd.

Bland annat valdes ledamöter till krisledningsnämndens arbetsutskott som är samma representanter som till kommunstyrelsens arbetsutskott. Krisledningsnämnden ska leda kommunens arbete vid en kris, då nämnden kan ta över hela eller delar av uppgifter från andra berörda nämnder. Det är ordföranden i krisledningsnämnden som bedömer när en krissituation uppstått, som kräver att krisledningsnämnden kallas in och startar sitt arbete.

Till Kommunala funktionshinderrådet (KFR) valdes Susanne Borgelius (M) och Lennart Månsson (M) till ordförande respektive vice ordförande. Rådet består av såväl representanter från handikapporganisationer som förtroendevalda. I Funktionshinderrådet informerar kommunen om verksamheten, planerade förändringar och om resultat av olika åtgärder som är eller kan bli aktuella för personer med en funktionsnedsättning. Funktionshinderrådet är också med och tar fram planen för delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning i Lomma kommun.

Kommunala funktionshindersrådet

Ordförande i Kommunala Pensionärsrådet (KPR) blev Carin Hansson (M). Kommunala pensionärsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information på kommunnivå mellan kommunens politiker och företrädare för pensionärernas riksorganisationer inom kommunen. I KPR ska kommunen samråda och informera om sin verksamhet, om planerade förändringar samt om resultatet av olika åtgärder, som har eller kan få aktualitet för kommunens pensionärer. Pensionärernas representanter ska informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det verksamhetsutbud, som berör äldres förhållande i samhället. KPR är således ett referensorgan med överläggningsrätt/yttranderätt i frågor som berör pensionärer på kommunnivå.

Kommunala pensionärsrådet

Lomma kommun representeras av Robert Wenglén (M) och Lisa Bäck (S) i SYSAVs ägarsamråd. SYSAV är offentligt ägt aktiebolag med styrelse sammansatt av politiker från de 14 skånska ägarkommunerna. I samverkan med ägarkommunerna ansvarar SYSAV för att avfallet från regionens hushåll tas om hand, återvinns och behandlas på bästa sätt. Lomma kommuns ägarandel i SYSAV är 3,5%.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Jan Sohlmér

Navigera vidare

Arkiv