Datum: | Nyheter: Kommun & politik, Övergripande

Aktuellt från kommunstyrelsen - december 2018

Illustration av möte

Detaljplan för Bjärreds centrum, köp av mark vid Habo Gård och kommunstyrelsens nämndsplan för 2019 var några av ärendena som behandlades på kommunstyrelsens möte den 12 december. Här finns en kort sammanfattning av dessa.

Detaljplan klar för Bjärreds centrum

Detaljplanen för ett attraktivare centrum i Bjärred behandlades i kommunstyrelsen. I planen ingår att knyta ihop Bjärred över den relativt hårt trafikerade genomfartsvägen Norra Västkustvägen och att skapa en attraktiv och väldefinierad mötesplats. I förslaget ingår ett 50-tal bostäder för delvis nya målgrupper vilket ökar tryggheten i centrala Bjärred och är en grund för en socialt hållbar utveckling. Norra Västkustvägen byggs om i en bågform för att utöka och tydliggöra torget framför köpcentrumet samt dämpa hastigheten. Parkering planeras till allra största del under mark för att inte ta i anspråk värdefull mark. Ärendet behandlas slutligen i kommunfullmäktige den 31 januari 2019.

Omvandlingen av det nya Bjärred Centrum påbörjas efter att byggnationen av den nya drivmedelsstationen i Flädie är klar. Så snart den verksamheten har öppnats stänger den befintliga drivmedelsstationen i Bjärred centrum och rivningen av anläggningen och sanering av marken påbörjas. När dessa åtgärder är genomförda fortsätter omvandlingen. Byggstart beräknas tidigast till våren 2020.

Läs mer om detaljplanen för Bjärreds centrum (12:1).

Läs mer om omvandlingen av Bjärreds centrum.

Köp av mark vid Habo Gård

Kommunstyrelsen beslutar att Lomma kommun förvärvar del av fastigheten Lilla Habo 1:6 från Lunds kommun. Området är av intresse i de diskussioner som kommunen för med Lomma Ridklubb angående deras verksamhet eftersom marken angränsar till det område ridklubben arrenderar av Lomma kommun. Området är på 4,75 ha och utgörs till största delen av åkermark men omfattar även naturmark samt en del avHöjeå. Området är inte detaljplanelagt och omfattas till större delen av strandskydd. Marköverlåtelsen måste för sin giltighet även godkännas av Lunds kommun.

Nämndsplan med övergripande mål för 2019

En nämndsplan är verksamhetens planering för kommande år. Den beskriver nämndens ansvarsområden och anger mål för de verksamheter nämnden ansvarar för. I kommunstyrelsens nämndsplanför 2019 ingår fem mål. Ett av målen är att Lomma kommuns invånare ska känna sig nöjda med den service kommunen erbjuder och uppleva att verksamheten successivt utvecklas. Ett annat är att Lomma kommun ska vara en attraktiv plats att leva och bo på. Målen anses uppfyllda om Lomma kommun tillhör en av de tre bästa i Sverige i SCB:s Medborgarundersökning.

Målen revideras inför varje ny mandatperiod. Efter valet genomförde kommunfullmäktige en visions- ochmåldag där ledamöterna arbetade fram underlag till ny vision och nya mål för den nya mandatperioden. Målen för 2020-2023 beslutas under våren 2019.

Läs mer om Lomma kommuns övergripande mål.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Jan Sohlmér

Navigera vidare

Arkiv