Datum: 2018-11-22 14:59 | Nyheter: Kommun & politik, Övergripande

Aktuellt från kommunstyrelsen – november 2018

Medlemskap i Sydarkivera, nytt avtal om färdtjänst och marina naturreservat var några av de ärenden som behandlades på kommunstyrelsens möte den 21 november. Här finns en kort sammanfattning av dessa ärenden. Alla ärenden som beskrivs nedan behandlas slutligen i kommunfullmäktige, den 13 december.

Medlemskap i Sydarkivera

Kommunstyrelsen beslutade redan i slutet på 2017 om en avsiktsförklaring att gå med i kommunalförbundet Sydarkivera. Nu tar kommunen steget till medlemskap genom att godkänna förbundets förbundsordning.

Kommunalförbundet Sydarkivera bildades år 2015 med syftet att skapa och förvalta en digital bevarandeplattform, ett så kallat e-arkiv, för ett flertal kommuner. I det ingår att konvertera dokument och andra uppgifter i IT-baserade verksamhetssystem till en digital plattform för att bevara materialet. Det är en viktig del av digitaliseringsprocessen och ger en effektivare förvaltning med kortare ledtider. Det är också viktigt för att kommunen även i framtiden ska kunna leva upp till offentlighetsprincipen och dess krav på tillgänglighet av dokument och information.

Ny överenskommelse om färdtjänst

Färdtjänst i Lomma kommun bedrivs av Skånetrafiken sedan 2011. Överenskommelsen i avtalet innebär att kommunerna ersätter Region Skåne med den kostnad man har för färdtjänsten. Överenskommelsen är mellan Region Skåne (huvudman för Skånetrafiken) och 23 skånska kommuner. Den senaste överenskommelsen om finansiering löpte ut 2017 och en ny föreslås. Den nya överenskommelsen innebär att varje kommun kommer att betala ett bidrag som motsvarar de faktiska kostnaderna för färdtjänstverksamheten i den egna kommunen. Det innebär en kostnad på tre miljoner för Lomma kommun, vilket är samma nivå man haft innan 2018. Under 2018 har kommunen haft ett tillfälligt avtal med Region Skåne som innebar en något lägre kostnad för färdtjänsten. Den nya överenskommelsen sammantaget kommer att skapa nödvändiga förutsättningar för kvalitetsutveckling och en långsiktigt hållbar finansiering av färdtjänsten.

Färdtjänst är ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Rätt till färdtjänst beror på funktionsnedsättning och på vilka möjligheter som finns att resa med den allmänna kollektivtrafiken. För att ansöka om färdtjänst eller riksfärdtjänst kontaktar du Skånetrafiken. De ansvarar för all färdtjänst i Lomma kommun.

Läs mer om färdtjänsten i Lomma kommun.

Två nya marina naturreservat

Två områden i havet utanför Lommas kust föreslås bli marina naturreservat – Flädierev och Strandhusens revlar, bägge med höga värden för fågellivet. Områdena ska skyddas från exploatering samt att aktiviteter inom området anpassas så att skador på biologiska och geomorfologiska värden minimeras.

Syftet med naturreservaten är att bevara områdets naturliga dynamik samt skydda, vårda och utveckla dess värdefulla marina naturmiljöer och dess biologiska mångfald. Det grunda havsområdet med dess mjukbottnar, revlar och ålgräs-/sjögräsängar ska bevaras och områdets förutsättningar som uppväxt-, levnads- eller födosöksmiljö för ryggradslösa djur, fisk, fågel och däggdjur ska tryggas.

Läs mer om de marina naturreservaten.

Protokoll

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 21 november publiceras under Kommun och Politik: Kommunstyrelsen/Protokoll.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Jan Sohlmér

Navigera vidare

Arkiv