Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Datum: 2018-11-09 14:37 | Nyheter: Kommun & politik, Övergripande

Budget klar för 2019

Staplar och diagram

Kommunfullmäktige antog budgetförslaget som lades fram av alliansen under torsdagens sammanträde. Budgeten innehåller bland annat satsningar på skolan med blandat om- och tillbyggnader av skolor i hela kommunen under perioden 2019-2022.

Barn- och utbildningsnämnden erhåller 9,5 mnkr i förstärkning för att möjliggöra satsningar på:

 • ökad barn- och elevpeng avseende för- och grundskolan
 • det pedagogiska ledarskapet
 • ökad utvecklings- och planeringstid för förskollärarna
 • pedagogisk måltid för samtliga pedagoger i förskolan
 • fortbildnings- och kompetensprogram för personalen vid förskole- och skolenheterna

Socialnämnden erhåller 1,1 mnkr extra för att förbättra det vård- och omsorgstagarnära arbetet inom äldreomsorgen samt 0,6 mnkr för kostnadsuppräkning inom hemtjänsten.

Kultur- och fritidsnämnden erhåller 0,3 mnkr för att möjliggöra fler undervisningstimmar i kulturskolan och genom det korta köerna.

Kommunstyrelsen erhåller 2,2 mnkr för att fortsätta arbetet med utveckling av Framtidens Bjärred, förstärkning av översiktsplanearbetet och införande av E-handel.

I budgetförslaget ingår också ett anslag på 5 mnkr till digitalisering/innovation 2019, vilket verksamheterna kan söka medel ur för att öka digitaliseringstakten.

Investeringssatsningar fram till 2022

Bland de större investeringssatsningarna, under planperioden, kan nämnas:

 • Om- och tillbyggnad av Pilängsskolan, totalt 171 mnkr
 • Bjärehovsskolan, nybyggnation av ersättningsbyggnad för förskoleklass till årskurs 3, 126 mnkr
 • Ny idrottshall på Rutsborgsområdet, 52 mnkr
 • Nybyggnation av permanent förskola med 8 avdelningar på platsen för Majas förskola, 60 mnkr
 • Tillbyggnad av sex klassrum på Alléskolan, 30 mnkr

Resultatet ska uppgå till minst två procent

Som övergripande mål för kommunens ekonomi kopplat till god ekonomisk hushållning anges att årets resultat ska åtminstone ska uppgå till två procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Det motsvarar ett överskott på 27,5 mnkr för år 2019. Målsättningen är nödvändig för att kunna egenfinansiera minst 65 procent av investeringarna. Den förväntade konjunkturnedgången kommer troligen att kraftigt hämma ökningstakten av kommunens skatteintäkter, vilket gör att det budgeterade resultatet sjunker under planperioden. För att begränsa investeringarnas omfattning har en målsättning satts som anger ett tak för de årliga investeringarna på 200 mnkr.

Riktat mål för socialnämnden på ökad nöjdhet

Bland de övergripande verksamhetsmålen kan nämnas att andelen äldre som är sammantaget mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten och särskilt boende ska minst uppgå till riksnivån, enligt senaste mätningen 2017.

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Marcus Nilsson