Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö

Beslut om kostnadsfördelning Vinstorpstunneln

Vinstorpsvägen

Lomma kommun och Trafikverket har kommit överens om kostnadsfördelningen för Vinstorpstunneln i Lomma.

I samband med förberedandet av stationsområdet i Lomma för persontrafik, samt genomförandet av nytt kollektivstråk på Vinstorpsvägen, har det byggts en planskild korsning mellan järnvägen och Vinstorpsvägen. Projektet utfördes av Trafikverket på uppdrag av Lomma kommun. Kostnaderna för Vinstorpstunneln, som invigdes i november 2017, blev dock betydligt högre än beräknat. Vinnande anbud var på ca 57 miljoner kronor. Eftersom det var stora brister i förfrågningsunderlaget speglade det en felaktig bild av kostnaderna för att genomföra projektet.

– Det här har varit ett komplext projekt. Förutsättningarna för arbetet, både vad gäller underlagens kvalitet men även den befintliga omgivningen, visade sig inte stämma med verkligheten. För att inte förlora tid och kvalitet hanterade vi dessa förändringar under projektets gång. Eftersom omfattningen av arbetet skilde sig från anbudet så fördyrades projektet, säger Maciej Zakrzewski, projektenhetschef, Trafikverket

– Det var många olika faktorer som bidrog till kostnadsökningen, förklarar Tommy Samuelsson, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen, Lomma kommun. Den mängd massor som behövde flyttas, placeringen av vatten- och avloppsledningar, upptäckten av okända markföroreningar samt tidspress medförde att projektets förutsättningar inte stämde överens med de ursprungliga planerna. I gengäld har vi nu en infrastruktur som kommer att underlätta framtida kommunikationer.

Trafikverket och kommunen är nu överens om att Trafikverket, utöver det tidigare beslutade bidraget på 22 miljoner kronor, även finansierar 50 procent av järnvägsbron vilket innebär att kommunens del av kostnaderna blir max 69 miljoner kronor.

– Dessutom kommer vi att begära ersättning från våra konsulter för den skada det bristfälliga underlaget medfört. Skadan är beräknad till cirka 9 miljoner kronor av SKANSKA och Trafikverket, vilket kan innebära att totalkostnaden minskar ytterligare för kommunen, säger Tommy Samuelsson.

– Nu har vi en bra produkt på plats och vi kan fokusera på nästa etapp av Lommabanans utbyggnad för att skapa förutsättningar för en smidigare kollektivtrafik och för hållbara transporter, kommenterar Maciej Zakrzewski.


Det fortsatta arbetet

I december år 2020 är det tänkt att persontrafiken ska starta på Lommabanan. Inledningsvis kommer Lommabanan att trafikeras med ett persontåg i timmen i vardera riktningen kl. 06-24. Med tåg minskar restiden mellan Lomma station och Malmö central från 25 minuter med buss till 7 minuter, något som kommer att underlätta pendlingen för alla som bor och verkar i kommunen.

Eftersom många människor kommer att röra sig och vistas i området är det viktigt att åstadkomma en bra koppling mellan stationsområdet, centrum och vägen ner mot hamnen för såväl gång-, cykel-, och biltrafik.

Åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten i området och den fortsatta utbyggnaden av stationsområdet fortsätter under 2018 och 2019. Det ska bland annat anläggas en ny plattform, parkeringsplatser och grönytor. Redan nu byggs ett nytt parkeringshus för cyklar. Stationshuset kommer att bevaras och kan i framtiden bli en central plats för pendlare.

Den nya påfarten från Vinstorpsvägen till E6:an ska Trafikverket påbörja under 2019, då även en ny cirkulationsplats vid Vinstorpsvägen/Malmövägen planeras. Även Vinstorpsvägen kommer att anpassas med nya busshållplatser och andra trafiksäkerhetsåtgärder, ett arbete som är tänkt att genomföras under 2018/2019.

Läs mer om kollektivstråk Vinstorpsvägen Stationsområdet och Trafikverkets information om Lommabananlänk till annan webbplats.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Tommy Samuelsson

Navigera vidare

Arkiv