Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö

Många projekt på gång

Förnyelsen fortsätter både i norr och i söder. Läs om aktuella projekt i kommunen.

Som en av Sveriges snabbast växande kommuner är det naturligt att det är många förnyelseprojekt på gång i kommunen. Här följer ett urval av pågående, aktuella arbeten:

Bjärreds centrum

Arbete med förnyelse av området pågår. Här planeras för både nya verksamhetslokaler och bostäder. En markanvisningstävling är klar och detaljplanearbetet pågår. Så fort arkeologerna är klara och bygglovet beviljat vid E6 Flädie kan Cirkle K börja bygga sitt nya tankställe och avveckla det gamla i centrum. Arbetet med centrumområdet kan påbörjas efter det.

Framtidens Bjärred

Planeringen för att bygga ett nytt bostadsområde mellan Löddesnäs och Borgeby har startats. Idag finns där en åker och den natursköna Plommonskogen som är planerad att omvandlas till ett naturreservat. En arkitekttävling är påbörjad. Syftet med tävlingen är att få fram ett strukturförslag som är attraktivt, hållbart och innovativt. Stadsdelen ska hålla hög hållbarhetsprofil och ta tillvara och utveckla de gröna och blå värdena.

Framtidens Bjärred. illustration David Wiberg.

BOJK-området

Samtal om att bygga en ny restaurang vid BOJK-området och upprustning av BOJK:s lokaler har inletts. Området omfattas av ett strandskydd och därför gäller särskilda regler som regleras av Länsstyrelsen. Detaljplanearbete pågår.

Bjärreds Stationshus

Detaljplan för utveckling av Bjärreds Saltsjöbadspark och av Stationen har antagits av kommunfullmäktige vilket innehåller ny restaurang, hotell och konferens. För närvarande pågår arbete med att hitta intressenter. Fritidsverksamheten på Stationen ska flytta till Bjärehov när de nya lokalerna är klara.

Ny fritidsgård vid Bjärehov

En ny fritidsgård/ungdomsgård byggs för Bjärreds barn och ungdomar från fjärde klass och uppåt. Den nya kommer att ersätta den gamla i Stationshuset, och byggs på tomten mellan Bjärehovshallen och Bjärehovsskolan. Bland annat kommer det att finnas en aktivitetshall för olika aktiviteter, exempelvis dans och uppträden. Fritidsgården beräknas stå färdig inför ht 2018.

Parkourbana

Det är beslutat att det ska byggas en parkourbana vid Bjärehovsparken. Dock är bygglovet överklagat så det är i nuläget svårt att sätta en tid för byggstart.

Nya naturreservat

Bjärreds Saltsjöbad utgör en av väldigt få skogsmiljöer i kommunen. Området består i huvudsak av upp till 120 år gammal men även yngre avenbokskog. För att långsiktigt säkerställa dessa värden pågår ett arbete för att bilda ett naturreservat i Bjärreds Saltsjöbad. Dessutom pågår ett arbete för att skydda naturvärde i Lommabukten genom marina naturreservat. Det ena, som är tänkt att heta Strandhusens revlar, går precis intill strandkanten i södra Lomma och sträcker sig en bra bit ut i havet, och bort till Spillepengen. Det andra, med det föreslagna namnet Flädierev, snuddar vid strandkanten i norra Bjärred. 

Bjärreds Saltsjöbad

Persontåg på Lommabanan

Efter en lång väntan kommer äntligen persontågen tillbaks till kommunen. I december år 2020 startar persontrafiken på Lommabanan. Inledningsvis kommer banan att trafikeras med ett persontåg i timmen i vardera riktningen. Med tåg minskar restiden mellan Lomma och Malmö till sju minuter, att jämföras med dagens ca 25 minuter med buss. Tågen är tänkta att gå sträckan Kävlinge–Lomma–Malmö C. På lite längre sikt kommer banans kapacitet att byggas ut så att det kan gå ett tåg per halvtimme i varje riktning. Då blir det också möjligt att införa tåguppehåll vid nya stationer i Alnarp och Flädie, något som kan bli aktuellt tidigast år 2023-2024.

Lomma Centrum

Lomma Centrum Norra, det vill säga området mellan Busstorget i söder, Hamntorget i norr, Centrumgatan i väster och Strandvägen i öster, är den återstående delen av Lomma Centrum som ska utvecklas. Lomma Centrum Norra utgör en viktig del av Lommas centrum och ska erbjuda en levande och attraktiv miljö för både invånare och besökare i alla åldrar. Området ska också bli en länk mellan stationen, Centrumtorget, hamnen och stranden.

Lerviks förskola

Lerviks förskola i Lomma började byggas i mars 2017, och ska snart vara klar. Förskolan blir toppmodern med en lekfull utemiljö, åtta avdelningar och ett stort kök, där det också kommer att tillagas mat till alla äldreboenden i hela kommunen.

Pilängsskolan

Mellan- och högstadieskolan Pilängskolan i Lomma ska byggas om och byggas till. Skolbyggnaderna ska stå helt klara 2020.

Bullerskydd längs E6:an

Kommunen har länge försökt få till ett bullerskydd och verksamhetsområde mellan E6:an och Malmövägen. Förhandlingar pågår mellan kommunen och SLU som är en av de nuvarande markägarna.

Läs mer om aktuella byggprojekt under Bygga, bo och miljö.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Tommy Samuelsson

Navigera vidare

Arkiv