Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Datum: 2017-10-25 15:26 | Nyheter: Omsorg & hjälp, Äldreomsorg

Socialstyrelsens årliga undersökning om äldreomsorgen

Två händer. Personer som håller handen.

Socialstyrelsens senaste undersökning Öppna jämförelser för äldreomsorgen har kommit. För Lomma kommuns äldreboenden går det bland annat att utläsa bättre snittbetyg jämfört med förra året vad gäller trygghet, förtroende för personalen och personalens bemötande. Hemtjänsten visar något sämre siffror inom några områden men betyget gällande trygghet har ökat jämfört med förra året. Vad gäller nöjdheten med omsorgen i sin helhet har den ökat - både för äldreboenden och hemtjänst.

Nyligen publicerades Socialstyrelsens undersökning där de äldre, och/eller deras närstående, svarar på vad de tycker om äldreomsorgen. Lomma kommun har nu tagit del av undersökningen av äldreboendena och hemtjänsten, som vi också redovisar här. Ambitionen med denna information är att här redovisa de övergripande resultaten, samtidigt som en mer djupgående analys ska påbörjas i verksamheten.

Äldreboenden

Av de som bor på Lomma kommuns äldreboenden anser 91 procent att de får ett bra bemötande av personalen, vilket är en ökning jämfört med förra året (2016, 89 procent). Nöjdheten överlag har också ökat - från 63 procent till 74 procent.

Det har också blivit lättare att komma i kontakt med en sjuksköterska eller läkare vid behov och här ligger Lomma kommun bättre till än både Skåne och riket i övrigt.

Lomma kommun ligger också klart över rikssnittet när det gäller att den svarande har fått det boenden hen har önskat – 98 procent svarade ja på den frågan. Även tryggheten, hänsyn till önskemål och förtroende för personalen har ökat.

– Det är oerhört glädjande att nöjdheten med vården och omsorgen generellt på äldreboendena har ökat och att flera viktiga områden har förbättrats. Detta speglar också den bild vi haft under våren. Det finns också saker som fortfarande behöver förbättras, säger Amelie Gustafsson förvaltningschef på socialförvaltningen.

Områden där äldreboendena har lägre betyg än föregående år är bland annat information om tillfälliga förändringar, information om vart man vänder sig med klagomål samt om man kan påverka vilka tider man får hjälp, något som är bekymmersamt menar Amelie.

– Detta är några av de saker vi kommer att titta närmare på. Det är viktigt att dessa delar fungerar och här behövs även förbättringsåtgärder för oss i kommunen.

Vad gäller möjlighet att komma utomhus, måltidssituationen samt hur maten smakar har betygen gått upp.

Hemtjänst

På frågan om man får ett bra bemötande från personalen inom hemtjänsten, har resultatet sjunkit från 95 procent till 92 procent, men den övergripande nöjdheten med hemtjänsten i sin helhet har ökat från 77 procent till 79 procent. Ensamheten har minskat, i år svarade 45 procent att de inte besväras av ensamhet, jämfört med 39 procent förra året.

- Det är glädjande att våra äldre generellt sätt har blivit mer nöjda med den vård och omsorg de får. Vad gäller ett bra bemötande från personalen ser vi att det har sjunkit något, så vi följer den utvecklingen, men vi är samtidigt medvetna om att 92 procent fortfarande är en hög och positiv siffra överlag, säger Amelie.

Inom hemtjänsten finns områden där utförandet kan bli bättre. Bland annat har svaren på frågan huruvida handläggarens beslut är anpassat efter brukarens behov, sjunkit från 78 procent till 68 procent. Även de äldres möjlighet att påverka tidpunkterna för när de får hjälp, kvalitet på personalens utförande, om personalen kommer på avtalad tid samt information om tillfälliga förändringar, har sjunkit.

– Dessa frågor är vi angelägna om att undersöka närmare och det är naturligtvis en besvikelse att dessa siffror har sjunkit. Därtill ser vi glädjande nog att tryggheten har ökat från 77 procent till 82 procent och att förtroendet för personalen ligger kvar på 83 procent, avslutar Amelie Gustafsson.

Alla verksamheterna, det vill säga Frösunda, Attendo samt kommunens egna verksamheter kommer under cirka en månad att analysera resultaten närmare och återkomma med handlingsplaner för att ytterligare förbättra verksamheten. Öppna jämförelser är en del i arbetet att förbättra Lomma kommuns äldreomsorg, medan flera andra typer av undersökningar och utredningar pågår parallellt.

Om undersökningen

Totalt var svarsfrekvensen angående äldreboendena drygt 48 procent, det vill säga 57 personer, och gällande hemtjänst var svarsfrekvensen drygt 66 procent, det vill säga 187 personer. Socialstyrelsens undersökning genomförs på våren, en gång om året.

Ta del av rapporterna på vår nya sida för äldreomsorgen

Nu finns en särskild sida för äldreomsorgen på Lomma.se där vi samlar bland annat frågor och svar, rapporter och undersökningar. Där hittar du nu de två olika rapporterna med övergripande resultat från Öppna jämförelser. En för äldreboenden (kallade särskilda boenden i rapporten) och en för hemtjänst.

Till sidan för äldreomsorgen

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Agneta Fredenberg