Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Övergripande

Aktuellt från kommunstyrelsen den 8 december

Tre kvinnor samtalar.

Den framtagna integrationsplanen ska ge riktning i arbetet för en lyckad integration.

Kommunstyrelsen i Lomma kommun hade sammanträde den 8 december. Här är en sammanfattning av några av ärendena. Protokoll från mötet publiceras inom kort på lomma.se Länk till annan webbplats.

Integrationsplan framtagen

En plan för mottagande, etablering, delaktighet och inkludering har tagits fram. Syftet är att ange riktning i arbetet för en lyckad integration för både den enskilde och för kommunen som helhet.

Kommunens integrationsarbete har fungerat väl, samtidigt har ett behov att samordna insatserna identifierats. Därför har en integrationsplan tagits fram. Planen innehåller de fyra delarna mottagande, etablering, delaktighet och inkludering som tillsammans utgör olika aspekter som berör integration.

Ambitionen med planen är att tydligare fastställa principer för integrationsarbetet och förtydliga ansvarsfördelningen mellan kommunens nämnder, vilket förväntas leda till bättre samordnade insatser. Planen tydliggör även kommunens respektive individens ansvar i processen.

Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att besluta att anta planen.

Integrationsplanen publiceras i sin helhet på lomma.se när den är antagen.

Handlingsplan för att motverka hedersförtryck

Liberalerna inkom i maj 2021 med en motion om att Lomma kommun ska ta fram en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtyck. Kommunstyrelsen rekommenderar nu kommunfullmäktige att besluta om att en sådan handlingsplan tas fram.

Hedersrelaterat våld och förtryck har uppmärksammats på flera håll i landet. Nu tas en handlingsplan fram i Lomma kommun i förebyggande syfte.

Digital agenda antagen

Kommunstyrelsen har fastställt en digital agenda för Lomma kommuns verksamheter. Agendan visar hur vi med hjälp av digitalisering kan förbättra servicen för alla som bor och verkar i Lomma kommun. Den ska också underlätta och effektivisera arbetet för kommunens medarbetare.

Lomma kommun har redan flera system och digitala lösningar på plats. Det handlar bland annat om e-tjänster, digital identitet och signering, digital arbetsplats, processautomation, integrationsplattform och e-arkiv. I agendan pekas nu fem strategiska inriktningar ut för den fortsatta utvecklingen: tillgänglighet, digital förändringsledning, hållbar digital utveckling, kompetens och effektivitet.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Zingmark

Navigera vidare

Arkiv