Datum: | Nyheter: Uppleva & göra, Bygga bo & miljö, Kommun & politik, Övergripande

Beslutat i kommunfullmäktige den 2 december

Karta över området där naturreservatet Kyrkfuret i Lomma ligger.

Karta över det nya naturreservatet Kyrkfuret i Lomma.

Kommunfullmäktige hade sammanträde den 2 december. Då beslutades bland annat om fler trygghetsskapande åtgärder och att två nya naturreservat införs.

Två nya naturreservat införs

Lomma kommun får två nya naturreservat. Det ena är Augustenborg, ett litet skogsområde norr om Borgeby. Det andra är Kyrkfuret norr om Lomma tätort.

Skogen vid Augustenborg omges till stor del av jordbrukslandskap och är därför en särskilt viktig oas för det lokala växt och djurlivet. Det tätortsnära läget gör att området har stor potential att utvecklas till ett uppskattat naturområde. Idag saknas det stigar i området, prioriterat blir därför att skapa ett mindre stignät och att återskapa vissa ängsmiljöer och stråk som vuxit igen.

Kyrkfuret bildar tillsammans med Haboljungs fure ett viktigt sammanhängande grönstråk mellan kusten och Lomma tätort. Området är redan idag ett populärt rekreationsområde. Prioriterat blir att bevara äldre träd, skogsbryn, gläntor, död ved och ängar samt den strandnära ädellövskogen.

Läs mer om våra övriga naturreservat på sidan Naturområden, naturreservat

Trygghetsskapande åtgärder

För att nå Lomma kommuns övergripande mål om trygghet har kommunfullmäktige beslutat att satsa 3,5 till 4 miljoner kronor årligen på trygghetsskapande arbete de kommande tre åren.

Nu har kommunfullmäktige beslutat om nya specifika satsningarna för 2022:

 • Arbete mot våld i nära relationer
 • Fler fritidsledare som tillsammans med andra aktörer ska kunna arrangera
  alternativa aktiviteter för ungdomar
 • Bidrag till föreningar för aktiviteter riktade till allmänheten framför allt på fredags- och lördagskvällar
 • Analys av avloppsvattnet vid minst två olika tillfällen för att upptäcka om och vilka droger som används
 • Fortsätta med projektet som påbörjades 2021 med kameror på skolor som kan ge en
  indikation till trygghetsvärdarna när det är aktivitet på ett skolområde utanför skoltid

Sedan tidigare är det beslutat att följande åtgärder ska göras under 2022-2024:

 • Uppsökande och förebyggande verksamhet i samverkan med skolan
 • Utökad satsning på trygghetsvärdar
 • Ordnande av aktiviteter på otrygga platser

Uppdaterad avfallstaxa

Från den 1 januari 2022 får kommunen ansvar för insamling och återvinning av returpapper. Det innebär att avfallstaxan uppdateras med avgifter kring detta.

Insamlingen av returpapper från villor kommer även i fortsättningen ske via fyrfackskärl och återvinningsstationer. För flerfamiljshus och verksamheter kommer Sysav att skriva avtal med entreprenörer som vill vara auktoriserade insamlare av returpapper på kommunens uppdrag. Det är sedan upp till respektive fastighetsägare/verksamhetsutövare att skriva avtal med en av dessa entreprenörer.

Eftersom kommunen är ansvarig för insamlingen behövs det en avfallstaxa för flerfamiljshus och verksamheter även för denna typ av avfall. Den 1 januari 2022 införs den nya avfallstaxan som innehåller en maxtaxa som entreprenörerna ska hålla sig inom när de sätter priser.

Tekniska nämnden blir samhällsbyggnadsnämnden

Från och med den 1 januari 2022 byter tekniska nämnden namn till samhällsbyggnadsnämnden med utökat ansvar. Förändringen förväntas effektivisera och förbättra samhällsbyggnadsprocessen vad det gäller styrning, samordning, effektivitet, kvalitetssäkring och ekonomi.

En översyn av samhällsbyggnadsprocessen kopplad till nämndstrukturen pågått under hösten 2021, med syfte att identifiera utvecklingsområden för att skapa en mer ändamålsenlig och effektiv samhällsbyggnadsprocess.

Detta gäller efter den 1 januari:

 • ansvaret för att leda och samordna verksamheten vad det gäller översiktsplaneringen, detaljplaneläggningen, övergripande miljöstrategiska frågor och mark- och exploatering ligger kvar på kommunstyrelsen.
 • kommunstyrelsen ska fortsättningsvis fatta beslut om olika former av samhällsuppdrag.
 • tekniska nämnden byter namn till samhällsbyggnadsnämnden
 • samhällsbyggnadsnämndens roll som förvaltare och genomförare utökas med en roll som delansvarig vad det gäller övergripande planering, detaljplaneläggning, miljöstrategiska frågor och mark och exploatering (driftbudget).
 • ansvaret för utarbetandet av de förslag till översiktsplaner, detaljplaner, miljöstrategiska projekt samt markfrågor som kommunstyrelsen har tagit initiativ övergår till samhällsbyggnadsnämnden.
 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Zingmark

Navigera vidare

Arkiv