Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg

Två förskolor föreslås avvecklas

Barn staplar klossar vid ett bord på förskolan.

Lomma kommun har sedan 2019 noterat minskad inflyttning av familjer med barn i åldersgruppen 1-5 år. Det innebär att kommunen behöver minska platserna i förskolan för att inte stå med tomma lokaler. Nu föreslås två förskolor avvecklas, Alnarps förskola och Lärkans förskola i Bjärred.

Ärendet ska upp till beslut i barn- och utbildningsnämnden den 30 november. Förslag till beslut är att Alnarps förskola och Lärkans förskola avvecklas i augusti 2022. Till höstterminen 2022 erbjuds alla barn plats på andra förskolor.

Sedan 2019 flyttar färre familjer med barn i åldrarna 1-5 år till Lomma kommun. Det innebär att kommunen har ett platsöverskott i förskolan. Trenden med färre barn i förskoleåldern kommer enligt befolkningsprognos att fortsätta kommande år. Först runt 2028 noteras större trendbrott.

Under hösten 2021 har förvaltningen arbetat med att planera utifrån rådande befolkningstrend, för att i god tid kunna informera om planerade förändringar.

Självklart kan det upplevas jobbigt och oroande för den som berörs av de föreslagna avvecklingarna. Därför känns det väldigt bra att kunna säga att alla förskolor i Lomma kommun håller god kvalitet och upplevs trygga och utvecklande för barnen enligt våra årliga enkäter, säger Thomas Kvist, verksamhetschef för kommunens förskolor.

Alnarps förskola

Alnarps förskola är den sista förskolan i kommunen som bedrivs i paviljonger. Dessa paviljonger har varit ett tillfälligt sätt att hantera stora toppar i barnkullarna. Läget har nu förändrats och den politiska ambitionen är att tillfälliga lokaler ska ersättas med permanenta byggnader.

Alnarps förskola föreslås fortsätta sin verksamhet i befintlig lokal fram till sommarsammanslagningen 2022 för att sedan avvecklas. Alla barn och all personal erbjuds då plats på Slåtterängens förskola från den 1 augusti 2022. Önskar någon annan placering än Slåtterängens förskola går det bra att ställa sig i kö för placering på annan förskola. Dock lämnas ingen garanti för placering enligt annat önskemål.

Slåtterängen har totalt åtta avdelningar, fördelat på två hus (varav fyra avdelningar i varje).

Paviljongerna på Alnarps förskola planeras att återlämnas.

Lärkans förskola

Lärkans förskola består av två avdelningar. På grund av färre barn i kommande årskullar föreslås den nu avvecklas och att verksamheten flyttas till Domedejla förskola som idag har fem avdelningar.

Att samla verksamheten i något större enheter är mer effektivt. Detta gör att en större andel av resurserna kan utnyttjas för den dagliga verksamheten på våra förskolor.

Lärkans förskola föreslås fortsätta sin verksamhet i befintliga lokaler fram till sommarsammanslagningen 2022. Alla barn och all personal erbjuds då plats på Domedejla förskola från den 1 augusti 2022. Önskar någon annan placering än Domedejla förskola går det bra att ställa sig i kö för placering på annan förskola. Dock lämnas ingen garanti för placering enligt annat önskemål.

Vad som ska hända med förskolans lokaler är inte beslutat än.

Berörda vårdnadshavare på båda förskolorna har bjudits in till ett digitalt dialogmöte rörande förändringen efter beslut är fattat i barn- och utbildningsnämnden tisdagen den 30 november.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Thomas Kvist

Navigera vidare

Arkiv