Datum: | Nyheter: Övergripande

Aktuellt från kommunstyrelsen den 17 november 2021

Tre elever och en lärare undersöker delar till elektronik som ligger på ett skrivbord.

En detaljplaneprocess drar nu igång för att pröva lämpligheten att placera gymnasieskolan i kommunhuskvarteret.

Kommunstyrelsen i Lomma kommun hade sammanträde den 17 november. Här är en sammanfattning av några av ärendena. Protokoll från mötet publiceras inom kort på lomma.se. Länk till annan webbplats.

Gymnasieskolan bör placeras i kommunhuskvarteret

Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna lokaliseringsutredningen kring var den nya gymnasieskolan bör placeras. En detaljplaneprocess drar nu igång för att pröva lämpligheten att placera gymnasieskolan i kommunhuskvarteret.

Till grund för lokaliseringsutredningen ligger den gymnasieutredning som förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid tagit fram. Tre platser fanns som förslag:

 • Kommunhuskvarteret
 • Solberga i centrala Lomma
 • Alnarp, på den mark som kommunen äger

Lokaliseringsutredningen konstaterar att ett centralt läge med bra möjligheter till kommunikationer är viktigt för etableringen. Det ger även upphov till många människor i rörelse, vilket bidrar till tätorten. Detta talade för en placering i kommunhuskvarteret.

Fokus Bjärred, Liberalerna och Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet.

I kommunfullmäktiges beslut om budget 2022 och plan för ekonomi 2023–2025 uppgår investeringsbudget för gymnasieskola till 292 miljoner kronor och kommunhus till 240 miljoner kronor.

Startskott för verksamhetsområde längs E6

Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna ett start-PM för verksamhetsområdet mellan Lomma tätort och E6:an. Området ska nu detaljplaneras. Syftet med projektet är att utveckla ett område för kunskapsintensiva och innovationsdrivna företag, som verkar för en hållbar utveckling. Bebyggelsens karaktär och miljöerna mellan byggnaderna ska vara grön och innovativ och med stort fokus på att skapa goda förutsättningar för gång, cykel och kollektivtrafik. För att levandegöra området över en större del av dygnet ska även lämpligheten för bostäder i delar av området utredas. Verksamhetsområdet ska också ha funktionen av ett bullerskydd mot E6.

Ett start-PM innehåller en analys av exploateringsprojektet och ligger sedan till grund för det fortsatta detaljplane- och projektarbetet.

Uppdaterad avfallstaxa

Från den 1 januari 2022 får kommunen ansvar för insamling och återvinning av returpapper. Det innebär att avfallstaxan behöver uppdateras med avgifter kring detta.

Insamlingen av returpapper från villor kommer även i fortsättningen ske via fyrfackskärl och återvinningsstationer. För flerfamiljshus och verksamheter kommer Sysav att skriva avtal med entreprenörer som vill vara auktoriserade insamlare av returpapper på kommunens uppdrag. Det är sedan upp till respektive fastighetsägare/verksamhetsutövare att skriva avtal med en av dessa entreprenörer.

Eftersom kommunen är ansvarig för insamlingen behövs det en avfallstaxa för flerfamiljshus och verksamheter även för denna typ av avfall. I detta fall föreslås en maxtaxa som entreprenörerna ska hålla sig inom när de sätter priser.

Den nya avfallstaxan börjar gälla den 1 januari 2022.

Kommunstyrelsen rekommenderar nu kommunfullmäktige att fastställa den uppdaterade avfallstaxan.

Trygghetsskapande åtgärder

För att nå Lomma kommuns övergripande mål om trygghet har kommunfullmäktige beslutat att satsa 3,5 till 4 miljoner kronor årligen på trygghetsskapande arbete de kommande tre åren.

Nu har kommunstyrelsen beslutat om nya specifika satsningarna för 2022:

 • Arbete mot våld i nära relationer
 • Fler fritidsledare som tillsammans med andra aktörer ska kunna arrangera
  alternativa aktiviteter för ungdomar
 • Bidrag till föreningar för aktiviteter riktade till allmänheten framför allt på fredags- och lördagskvällar
 • Analys av avloppsvattnet vid minst två olika tillfällen för att upptäcka om och vilka droger som används
 • Fortsätta med projektet som påbörjades 2021 med kameror på skolor som kan ge en
  indikation till trygghetsvärdarna när det är aktivitet på ett skolområde utanför skoltid

Sedan tidigare är det beslutat att följande åtgärder ska göras under 2022-2024:

 • Uppsökande och förebyggande verksamhet i samverkan med skolan
 • Utökad satsning på trygghetsvärdar
 • Ordnande av aktiviteter på otrygga platser

Heltid blir norm

Alla som anställs eller redan är anställda av Lomma kommun ska senast den 31 december 2022 erbjudas möjlighet att jobba heltid. Satsningen sker i enlighet med den överenskommelse som har tecknats mellan Sveriges kommuner och regioner och fackförbundet Kommunal. Med stöd av det nationella projektet Heltidsresan ska alla kommuner och regioner genomföra ett arbete för att implementera den centrala överenskommelsen. Syftet bakom överenskommelsen är ökad jämställdhet och att säkerställa välfärdens långsiktiga kompetensförsörjning.

I Lomma kommun har verksamheten de senaste åren präglats av flera större förändringsprocesser. Vi bedriver nu både hemtjänst och särskilda boenden för äldre i egen regi. Detta gör att tiden är mogen för att påbörja ett fokuserat arbete i enlighet med Heltidsresans syfte och målsättningar och dessutom förbättra kontinuiteten i verksamheten.

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Zingmark

Navigera vidare

Arkiv