Datum: | Nyheter: Uppleva & göra, Bygga bo & miljö, Kommun & politik, Övergripande

Aktuellt från kommunstyrelsen den 6 oktober 2021

Karta över det planerade naturreservaten Augustenborg, vid Borgeby.

Augustenborg vid Borgeby är ett av två nya naturreservat på gång i kommunen.

Kommunstyrelsen i Lomma kommun hade sammanträde den 6 oktober. Här är en sammanfattning av några av ärendena. Protokoll från mötet publiceras inom kort på lomma.se Länk till annan webbplats.

Stora satsningar i den nya budgeten

Kommunstyrelsen har behandlat förslag till budget för år 2022 och plan för ekonomin för åren 2023-2025.

Budgetförslaget kännetecknas framför allt av stora satsningar på investeringssidan. Under perioden 2022-2025 budgeteras för 1,2 miljarder kronor i utbyggnad av verksamhetslokaler, infrastruktur i nya områden med mera.

Under 2022 kommer dessa investeringsprojekt tas i drift:

 • Alléskolan, tillbyggnad 9 klassrum
 • Bjärehovskolan, nybyggnation av ersättningsbyggnad
 • Ny idrottshall på Rutsborgsområdet
 • Grundsärskola i Lomma, Linnéaskolan
 • Långa bryggan, Bjärred (ersättning)

Kommunstyrelsen föreslår ett antal nya satsningar under perioden:

 • Ny gruppbostad inom LSS, 2022
 • Basketplan 3x3, Bjärred, 2022
 • Fast förbindelse över Lödde å, 2023
 • Reinvestering av konstgräsplan, Bjärred, 2023
 • Föreningslokaler Strandvägen, Bjärred, 2023
 • Supercykelstråksåtgärder, från 2023
 • Cykelväg/busshållplatser, Lundavägen i Bjärred, 2024-2025
 • Investeringar inom detaljplaneområde Malmövägen, 2023-2026
 • Bryggor (reinvestering) i Lomma, 2024-2026

På längre sikt, med driftstart efter budgetperioden, planeras för fyra nya större projekt:

 • Gymnasieskola, ht- 2026
 • Nytt kommunhus, 2026
 • Nytt särskilt boende, Bjärred, 2027
 • Mötesplats Bjärred

Enligt tidigare beslut ska även investeringar göras i stationsområden i Alnarp och Flädie, med driftstart 2026.

De ekonomiska förutsättningarna ser bättre ut 2022 och 2023 jämfört med de två sista åren i budgetperioden. Det budgeterade resultatet föreslås därför att dessa år vara högre än målet på 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Ett högre resultat möjliggör en ökad självfinansiering av investeringarna och minskar därmed behovet av ökad skuldsättning.

Budgetförslaget innehåller en fortsatt satsning på trygghetsskapande åtgärder och nämnderna har även fått budgetförstärkning för planerade åtgärder i kommunens Energi- och klimatplan. Tekniska nämnden föreslås förstärkas med 2 miljoner kronor årligen till planverksamheten, bland annat för att kommunen står inför ett omfattande arbete med stora projekt som till exempel Bjärreds vångar, Lomma centrum Norra, området längs Malmövägen och två nya stationsområden i Alnarp och Flädie. Budgeten föreslås även utökas med drygt 1,6 miljoner kronor årligen för ökad underhållsnivå samt grönyteskötseln inom kommunens eget fastighetsbestånd.

Budgetförslaget kommer nu att behandlas av kommunfullmäktige den 28 oktober.

Budgeten är ett verktyg för planering, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Genom att fastställa övergripande mål och ekonomiska förutsättningar, anger kommunfullmäktige på vilket sätt kommunens medel ska nyttjas för att nå visionen.

Delårsrapport klar

Kommunstyrelsen har behandlat delårsrapport per augusti månad med prognos för helåret 2021. Prognosen pekar på ett resultat på 123,8 mnkr vilket är 81,9 mnkr bättre än budgeterat resultat.

I resultatet ligger en orealiserad reavinst på placerade medel om 42,4 mnkr med anledning av börsens starka uppgång under året samt en positiv budgetavvikelse med 37,8 mnkr inom finansförvaltningen. Den positiva avvikelsen inom finansförvaltningen beror till största delen på ökade skatteintäkter jämfört med de prognoser som fanns när budgeten beslutades.

Nämnderna beräknas uppvisa en positiv budgetavvikelse på 1,7 mnkr. Prognosen för kommunstyrelsen är en positiv budgetavvikelse om 1,4 mnkr, denna hänför sig till en beslutad rivning av en byggnad som inte kunnat genomföras under året med anledning av ett överklagande. Socialnämnden prognostiserar en negativ budgetavvikelse om -11,7 mnkr vilket till största delen beror på inköp av skyddsutrustning och personalförstärkningar med anledning av Coronapandemin. Kommunstyrelsen föreslår att socialnämnden ska kompenseras för dessa kostnader. Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse om 12,3 mnkr, främst med anledning av färre antal barn inom för- och grundskoleverksamheten än vad befolkningsprognosen utgått ifrån. Övriga nämnder beräknas nå ett resultat i balans med budget, med mindre avvikelser.

På investeringssidan är prognosen för årets investeringar 187 mnkr, vilket är 89 mnkr läge än årets budgeterade medel. Bland större investeringar för perioden kan nämnas Alléskolan, tillbyggnad 9 klassrum, 16,7 mnkr, Bjärehovskolan, nybyggnation ersättningsbyggnad, 11 mnkr, ombyggnad av stationen i Bjärred för verksamhet, 9,4 mnkr och trafikåtgärder, cykelväg Tolvevägen – Carl Olssons väg, 7,0 mnkr.

Av de finansiella målen bedöms samtliga fyra att uppnås vid årets slut, riktade mål från kommunfullmäktige till nämnderna samt nämndmål bedöms i huvudsak att uppnås vid årets slut.

Kommunstyrelsen rekommenderar nu kommunfullmäktige att godkänna delårsrapporten. I delårsrapporten finns också en sammanfattning av större händelser i kommunens verksamhet under årets första åtta månader.

Yttrande om planerna på vindkraft i Öresund

Företaget Eolus vind AB planerar att söka tillstånd för en vindkraftpark vid Sjollen i Öresund mellan Lomma och Köpenhamn. Området är ca 12 km långt, två km brett och omfattar 20 vindkraftverk med en höjd av ca 250 m.

Länsstyrelsen har yttrat sig kring planerna och konstaterar att havsbaserad vindkraft inte är aktuell i någon del av Öresund enligt den fördjupande Havsplanen för Öresund. En vindkraftpark vid Sjollen skulle bland annat hindra yrkesfisket och att ha en stor påverkan på naturvärden.

Kommunstyrelsen i Lomma kommun ställer sig bakom Länsstyrelsens synpunkter och ställer sig mycket frågande till projektets bidrag till en god samhällsomställning. Påverkan på boende och på Öresund blir oproportionerligt stor. Öresund är ett mycket känsligare hav jämfört med andra möjliga platser för vindkraft.

Två nya naturreservat föreslås

Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att besluta om att införa två nya naturreservat i kommunen. Det ena är Augustenborg, ett litet skogsområde norr om Borgeby. Det andra är Kyrkfuret norr om Lomma tätort.

Skogen vid Augustenborg omges till stor del av jordbrukslandskap och är därför en särskilt viktig oas för det lokala växt och djurlivet. Det tätortsnära läget gör att området har stor potential att utvecklas till ett uppskattat naturområde. Idag saknas det stigar i området, prioriterat blir därför att skapa ett mindre stignät och att återskapa vissa ängsmiljöer och stråk som vuxit igen.

Kyrkfuret bildar tillsammans med Haboljungs fure ett viktigt sammanhängande grönstråk mellan kusten och Lomma tätort. Området är redan idag ett populärt rekreationsområde. Prioriterat blir att bevara äldre träd, skogsbryn, gläntor, död ved och ängar samt den strandnära ädellövskogen.

Nästa sammanträde för kommunfullmäktige är den 28 oktober.

Läs mer om våra övriga naturreservat på sidan Naturområden, naturreservat

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Zingmark

Navigera vidare

Arkiv