Datum: | Nyheter: Övergripande

Aktuellt från kommunstyrelsen den 25 augusti 2021

Illustration över nya idrottshallen på Rutsborg.

Ytterligare investeringar görs för den nya idrottshallen på Rutsborg. Illustration: Kamikaze arkitekter

Kommunstyrelsen i Lomma kommun hade sammanträde den 25 augusti. Här är en sammanfattning av några av ärendena. Protokoll från mötet publiceras inom kort på lomma.se Länk till annan webbplats..

Klartecken för gymnasieskola i Lomma kommun

Kommunstyrelsen ger klartecken för etablering av en gymnasieskola i Lomma kommun. Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att fatta beslut på nästa sammanträde den 16 september.

Idag är elever från Lomma kommun hänvisade att söka gymnasieplats i andra kommuner. Det kan det snart bli ändring på. Lomma kommun har gjort en utredning om förutsättningarna för att etablera en gymnasieskola i kommunen. Utredningen baseras bland annat på intervjuer med studievägledare, elever och företrädare för gymnasieskolor i ett flertal närliggande kommuner.

Den ekonomiska analysen visar att kostnaderna för gymnasieskolan högst kommer att motsvara dagens kostnad för köpta platser.

Kommunstyrelsen rekommenderar nu kommunfullmäktige att besluta om en etablering och att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag på lokalisering, genomförande och finansiering.

Utökad budget för byggnation av ny idrottshall på Rutsborg

Det ska byggas en ny idrottshall intill den befintliga idrottshallen vid Rutsborgsskolan i Borgeby. Med dubbla hallar utökas möjligheterna bland annat för föreningslivets verksamheter.

Detaljprojekteringen påvisar behov av ytterligare investering för att värna om kommunens mål för energibesparing, drift och för att säkerställa att den nya idrottshallen utformas ändamålsenligt för verksamheten.

Bland annat kommer det att installeras ett solcellspaket på både den befintliga hallen och den nya idrottshallen. Befintliga system för ventilation och uppvärmning kommer också att byggas om och papptaket på den befintliga hallen ska bytas.

Dessa ytterligare investeringar gör att budgeten för hela projektet utökas med 7,3 miljoner kronor till totalt 59,3 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att besluta att godkänna den utökade investeringen.

Lomma kommun inrättar kommunal arbetsmarknadsenhet

Kommunens verksamhet för personers möjlighet till egen försörjning genom utbildning och arbete är i dag organiserat inom olika nämnder. För att få mer effekt av kommunens arbete och få in fler individer på arbetsmarknaden föreslås att det etableras en arbetsmarknadsenhet.

Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att fatta beslut i frågan vid nästa sammanträde.

Utveckling av området kring Folkets hus och Dansrotundan utreds

Socialdemokraterna har inkommit med en motion rörande upprustning av området kring Folkets hus och möjligheten att göra området till ett kulturcentrum i parkmiljö.

Lomma kommuns fastighetsavdelning utreder vilka underhållsåtgärder som krävs för respektive byggnad för att åtgärda åldersrelaterat slitage samt möjliggöra ett mer ändamålsenligt användande för verksamheten. En utveckling av den yttre miljön med skapande av en parkyta med historiska anknytningar samt en enklare utomhusscen utreds också.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Zingmark

Navigera vidare

Arkiv