Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp

Lomma kommun anmäler två lex Maria till IVO

Blankett för anmälan enligt lex Maria.

Socialförvaltningen har anmält två händelser som inträffat till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, enligt lex Maria.

Enligt lex Maria är vårdgivaren skyldig att anmäla händelser där patienten utsatts för risk för allvarlig vårdskada eller allvarlig vårdskada, som följd av den vård han eller hon fått. Syftet är att säkra kvaliteten i hälso- och sjukvården.

Lomma kommun anmäler en händelse inom hemtjänsten enligt lex Maria. En omvårdnadspersonal har tagit fel dosrulle läkemedel till en patient i ordinärt boende och också administrerat fel läkemedel till patienten. Patienten blev senare samma dag inskickad till sjukhus för övervakning på grund av biverkningar relaterat till felmedicineringen men mår nu bra igen. Befintlig rutin har inte följts och åtgärder har omedelbart vidtagits för att detta inte ska hända igen.

Lomma kommun anmäler även en händelse inom särskilt boende enligt lex Maria. Brister i dokumentation och relevant information saknas i avseende uppkomst, åtgärder och uppföljning av en patients trycksår. Bristerna och avsaknad av information och uppföljningar i dokumentationen kan ha bidragit till trycksårets negativa utveckling. Rutiner avseende sår och dokumentation kommer att ses över och göras kända i organisationen för att det inte ska hända igen.

Lex Maria

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659) ska:

  • medarbetare som utför hälso- och sjukvård ska rapportera risker för vårdskador samt händelser som medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
  • vårdgivaren ska utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
  • vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Emma Pihl

Navigera vidare

Arkiv