Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö, Övergripande

Aktuellt från kommunstyrelsen den 23 juni

Vy över bostäder längs Höje å.

Nya riktlinjer för bostadsförsörjning har tagits fram.

Kommunstyrelsen i Lomma kommun hade sammanträde den 23 juni. Här är en sammanfattning av några av ärendena. Protokoll från mötet publiceras inom kort på lomma.se Länk till annan webbplats..

Nästa viktiga steg för den nya översiktsplanen

Lomma kommun håller på att ta fram en ny översiktsplan. Översiktsplanen är ett viktigt politiskt måldokument som förklarar hur den fysiska miljön i kommunen bör användas, utvecklas och bevaras.

När förslaget var ute på samråd förra året kom 135 synpunkter in. 85 stycken av dessa var från privatpersoner och övriga från myndigheter, politiska partier, grannkommuner, intresseorganisationer och företag. Alla inkomna synpunkter från samrådet har nu besvarats i en samrådsredogörelse som kommer att finnas tillgänglig i samband med att förslaget ska ställas ut.

Förslaget till översiktsplan presenteras nu under en utställning som pågår den 1 augusti-30 september. Utställningen kommer att gå att ta del av vid Kajgatan i Lomma Hamn, Långa Bryggan i Bjärred och i kommunens Kontaktcenter på Hamngatan 3. Under utställningstiden kan den som vill lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

Kommunstyrelsen beslutade under sitt sammanträde att förslaget till översiktsplan godkänns för utställning och att även samrådsredogörelsen godkänns.

Förslaget till översiktsplan som ställs ut: Pdf, 22.3 MB.

Mer om hela processen för att ta fram en översiktsplan:

 

Riktlinjer för bostäder framtagna

Lomma kommun har tagit fram nya riktlinjer för bostadsförsörjning för perioden 2021-2025. Syftet är att säkerställa att alla invånare lever i goda bostäder och boendemiljöer.

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska enligt lag antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Nu har Lomma kommun tagit fram riktlinjer för bostadsförsörjning för perioden 2021-2025. Riktlinjerna ger en övergripande bild över kommunens målsättning och inriktning för bostadsförsörjning och bostadsplanering.

Hela dokumentet kommer att publiceras på lomma.se inom kort.

Här är några av de viktigaste riktlinjerna:

  • Byggtakten ska styras till i snitt 150 nya bostäder per år.
  • Vid större utbyggnadsområden bör kommunen verka för att olika upplåtelseformer används.
  • Kommunen ska verka för att det uppförs fler bostäder för studenter i företrädesvis Alnarpsområdet.
  • Kommunen ska verka för att minst 1/10 av nya bostäder per 10 års period är hyresrätter.
  • Kommunen ska verka för att det uppförs bostäder som passar äldre som vill lämna sin nuvarande bostad i kommunen.
  • Kommunen ska verka för att fler lägenheter tillskapas i form av ägarlägenheter.
  • Det befintliga bostadsbeståndet ska utnyttjas effektivt.

Lomma kommun erbjuder boenden för flera olika ändamål som är reglerade i lag. Det framtida behovet av dessa olika boenden har också analyserats. Bland annat bedömer socialförvaltningen att omkring 2027 kommer det att krävas ytterligare ett särskilt boende för äldre om ca 60 lägenheter. Medan behovet av bostäder till nyanlända som anvisats till kommunen kommer att minska de närmsta tre åren med ca 6 bostäder per år. Socialförvaltningen ser även ett minskande behov av bostäder för ensamkommande flyktingbarn. Däremot tros behovet öka med ytterligare en gruppbostad inom LSS-verksamheten.

De politiska partierna var inte överens om andelen av det nybyggda bostäderna som ska upplåtas till hyresrätter. Moderaterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna utgjorde en majoritet som röstade igenom att minst 10 procent av nya bostäder upplåts till hyresrätter. Socialdemokraterna, Liberalerna och Fokus Bjärred ville se en högre andel hyresrätter.

Kommunstyrelsen föreslår nu att kommunfullmäktige beslutar att anta dessa riktlinjer för bostadsförsörjning vid nästa sammanträde.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Zingmark

Navigera vidare

Arkiv