Datum: | Nyheter: Kommun & politik

Beslutat i kommunfullmäktige den 3 juni

Bil står parkerad.

Den nya parkeringsstrategin har antagits.

Kommunfullmäktige i Lomma kommun hade sammanträde den 3 juni. Då beslutades bland annat att den nya parkeringsstrategin antas och att exploateringsavtalet som gör byggandet av området Trädgårdsstaden möjligt godkänns.

Ny parkeringsstrategi för en hållbar framtid

En ny parkeringsstrategi och ny parkeringsnorm för cykel och bil har tagits fram för Lomma kommun. Syftet är främst att uppnå en attraktiv, trygg och hållbar livsmiljö för boende och besökare i kommunen.

Mer om strategin går att läsa i en tidigare nyhet på lomma.se.

 

Avtal klart för nästa etapp av bostäder i Lomma hamn

Ett exploateringsavtal är nu på plats som gör det möjligt att området Trädgårdsstaden kan byggas i Lomma hamn. Tillhörande detaljplan förväntas antas efter sommaren. Området innehåller ca 220 bostäder och förskola/skola.

Ett ramavtal mellan kommunen och byggnadsfirman CA tecknades 2006. Avtalet gäller de huvudsakliga principerna för genomförandet av den planerade utbyggnaden av Lomma hamn. Nu tecknas ett exploateringsavtal för att reglera genomförandet av detaljplanen för Trädgårdsstaden, en del i Lomma hamnområdet.

Trädgårdsstaden möjliggör att ca 220 bostäder byggs. Dessa kommer till största del att vara lägre småhusbebyggelse. Inom detaljplanen ryms även en skola/förskola, en större park och ett torg. Detaljplanen planeras för antagande i kommunfullmäktige i september 2021.

Utbyggnaden av Trädgårdsstaden planeras att genomföras i sex etapper med inflyttning under åren 2024-2029. Arbetena inleds med masshanterings-och saneringsarbeten. Enligt exploateringsavtalet köper kommunen ett markområde för skola/förskola av CA för 15 miljoner kronor.

 

Kommunstyrelsen får mandat att stänga platser vid trängsel

För att förhindra smittspridning av covid-19 finns bland annat en ny lag. Lagen gör det möjligt att införa förbud att vistas på platser där det finns en påtaglig risk för trängsel. Sommarvärmen lockar många människor till Lomma kommun. Nu får kommunen möjlighet att agera snabbt om det blir ett läge med ökad smittspridning.

Normalt skulle ett införande kräva att kommunfullmäktige tar beslut. Då detta skulle ta för lång tid att genomföra får kommunstyrelsen nu istället möjlighet att införa ett sådant förbud. Denna möjlighet gäller dock bara fram till den 15 juli.

 

Ny taxa för avfall

Kommunfullmäktige har beslutat att anta en ny taxa för avfall. Trots en ökad befolkningsmängd har restavfallsmängderna i Lomma kommun inte ökat. För att fortsätta denna positiva trend sänks vissa avgifter för avfallshämtning.

I den ny avfallstaxan som börjar gälla den 1 juli framgår bland annat:

  • Avgiften för villahushåll sänks med 130 kr på det vanligaste fyrfacksabonnemanget
  • Avgiften för matavfall sänks med ca 20 procent för flerfamiljshus och verksamheter
  • En mindre sänkning i avgift görs för trädgårdsavfallskärl för 190-liter, för att göra detta alternativ mer attraktivt
  • En höjning i avgift görs för 370-literskärlen för trädgårdsavfall av arbetsmiljöskäl

Sortering av förpackningar och returpapper är en förutsättning för god utsortering och därmed minskade restavfallsmängder. För att fortsätta samma positiva trend med minskade avfallsmängder vill Sysav få fler att använda fyrfackskärl. Därför ökar avgiften för tvåfackskärl. Detta gäller både helårsabonnemang och fritidsabonnemang och kostnaden ökar med 125 kr för ett helårsabonnemang.

 

Protokoll från kommunfullmäktiges möte publiceras under fliken politik och demokrati inom kort.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Zingmark

Navigera vidare

Arkiv