Datum: | Nyheter: Trafik & resor

Ny parkeringsstrategi för en hållbar framtid

Bil parkerad intill en plats ämnad för rörelsehindrade.

En ny parkeringsstrategi och ny parkeringsnorm för cykel och bil har tagits fram för Lomma kommun. Syftet är främst att uppnå en attraktiv, trygg och hållbar livsmiljö för boende och besökare i kommunen. Kommunstyrelsen föreslår nu att kommunfullmäktige beslutar att anta den nya parkeringsstrategin.

I december 2020 öppnade Lommabanan för persontrafik och tågstationen i Lomma har invigts. Stationer i Flädie och Alnarp är planerade att stå klara 2026. Lomma kommun förväntas ha en befolkningstillväxt på cirka 1,5 % de kommande åren. För att kunna växa hållbart behöver vi kunna bygga tätt samtidigt som vi tillför gröna och blå kvaliteter och värnar om befintliga värden och karaktärer. För att möta dessa utmaningar har en ny parkeringsstrategi och parkeringsnorm tagits fram.

Det finns flera tydliga mål:

 • Ett mål är att få effektivare och hälsosammare transporter. Cykel, gång och kollektivtrafik är mer resurseffektiva färdmedel än bilar eftersom de tar upp mindre plats och förbrukar mindre energi per resande.
 • Strategin syftar också till att skapa attraktiva bostadsmiljöer. Det ska inte byggas fler parkeringsplatser än nödvändigt. Stora högkvalitativa gröna ytor för samvaro och rekreation ger attraktiva bostäder som folk mår bra av att bo i.
 • Ett annat mål är att skapa attraktiva stadsrum. Parkering tar yta från fotgängare och cyklister, vilka är en del av livet och tryggheten på gatan, torget och i parken.
 • Ett ytterligare mål med strategin är att skapa förutsättningar för ett starkt näringsliv. Attraktivare stadsrum och en tätare bebyggelse ger fler personer som väljer att sätta sig ned på en restaurang eller ett kafé och fler personer som handlar på torget eller i en butik längs gatan.
 • Strategin syftar även till att värna om miljön. Genom att vara mer resurseffektiva med parkering kan vi få mer utrymme för gröna rum och de ekosystemtjänster de erbjuder.

Dessa nio strategier ska Lomma kommun verka för:

 • Samnyttjande av parkeringsplatser
 • Parkeringsbehovet samlas i gemensamma anläggningar
 • Det ska vara lätt att resa hållbart till de populära besöksmålen
 • Tillgängligheten till centrum förbättras
 • Pendlarparkeringar skapas
 • Parkeringstillgången på arbetsplatser hålls låg
 • Boendeparkering underlättas
 • Flexibla parkeringstal tillämpas
 • Att andra färdmedel kan ersätta bilen vid planering av nya bostadsområden

Kommunfullmäktige tar beslut om strategin på nästa sammanträde den 3 juni.

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Åsa Cornander

Navigera vidare

Arkiv