Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö, Trafik & resor, Övergripande

Aktuellt från kommunstyrelsen den 19 maj

Flygfoto med området för detaljplanen markerat intill Västanvägen och Norra Västkustvägen i Bjärred.

Området för etapp 1 av Bjärreds vångar intill Västanvägen och Norra Västkustvägen i Bjärred.

Kommunstyrelsen i Lomma kommun hade sammanträde den 19 maj. Här är en sammanfattning av några av ärendena. Protokoll från mötet publiceras inom kort på lomma.se Länk till annan webbplats..

Detaljplan för första etappen av Bjärreds vångar ska tas fram

Området Bjärreds vångar planeras vara viktigt för utvecklingen av den norra kommundelen och att binda samman Bjärred och Borgeby. Kommunstyrelsen ger nu planeringsavdelningen i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för den första etappen.

Visionen för Bjärreds vångar är att skapa en plats som kombinerar naturlandskapet med en attraktiv och levande boendemiljö som tar utgångspunkt i Bjärreds gröna identitet och utvecklar och bygger vidare på det unika i området. Området pekas ut som utbyggnadsområde för bostäder i förslaget till ny översiktsplan som ska på samråd i sommar.

Kommunstyrelsen ger planeringsavdelningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för del av Bjärred 9:1 m.fl. samt att teckna plankostnadsavtal med sökanden.


Förbindelse över Lödde å ska utredas vidare – plats vid Borgeby reningsverk pekas ut

Förstudien om en förbindelse över Lödde å är klar. Kommunstyrelsen ger nu samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att fördjupa utredningen och arbetet går nu in i en mer konkret planeringsfas.

Projektet ”Förstudie förbindelse över Lödde å” genomförs av Kävlinge och Lomma kommuner tillsammans. Båda kommunerna har pekat ut området som föremål för utveckling där en förbindelse över ån kan bidra till att utveckla friluftsliv och rekreationsmöjligheter.

Markförhållandena är mycket komplexa i området. Det behövs ytterligare provtagningar för att ta reda på om grundläggning för bro kan vara ett möjligt alternativ på sikt. Detta gäller även för de anslutningsvägar som ska användas. Alla placeringar kräver dispens och tillstånd, men bedömningen är att ju längre norrut, desto lättare bör det vara att få dessa.

I nästa steg ska fördjupade utredningar därför fokuseras till området i anslutning till reningsverket i Borgeby med anslutning strax norr om de mest sanka partierna i Kävlinge kommun. Parallellt med ett sådant alternativ bör utvecklingsmöjligheterna för ett å-stråk utredas.

Lomma kommun äger marken vid reningsverket, men övrig mark som behöver tas i anspråk för att förverkliga en förbindelse har andra fastighetsägare. I det fortsatta arbetet fortsätter därför dialog och samverkan med fastighetsägarna att prioriteras.

Förstudien publiceras i sin helhet på lomma.se inom kort.

 

Kommunstyrelsen ska få mandat att stänga platser vid trängsel

För att förhindra smittspridning av covid-19 finns bland annat en ny lag. Lagen gör det möjligt att införa förbud att vistas på platser där det finns en påtaglig risk för trängsel. Sommarmånaderna lockar många människor till Lomma kommun. Nu får kommunen möjlighet att agera snabbt i ett läge med ökad smittspridning.

Normalt skulle ett införande kräva att kommunfullmäktige tar beslut. Då detta skulle ta för lång tid att genomföra föreslås nu att kommunstyrelsen får möjlighet att införa ett sådant förbud. Denna möjlighet gäller bara under en tidsbegränsad period och ska bara gälla de tider då risk för trängsel finns. Möjligheten att göra detta ska finnas fram till den 30 september.

Kommunfullmäktige tar upp förslaget på nästa sammanträde den 3 juni.


Ny parkeringsstrategi för en hållbar framtid

En ny parkeringsstrategi och ny parkeringsnorm för cykel och bil har tagits fram för Lomma kommun. Syftet är främst att uppnå en attraktiv, trygg och hållbar livsmiljö för boende och besökare i kommunen. Kommunstyrelsen föreslår nu att kommunfullmäktige beslutar att anta den nya parkeringsstrategin.

I december 2020 öppnade Lommabanan för persontrafik och tågstationen i Lomma har invigts. Stationer i Flädie och Alnarp är planerade att stå klara 2026. Lomma kommun förväntas ha en befolkningstillväxt på cirka 1,5 % de kommande åren. För att kunna växa hållbart behöver vi kunna bygga tätt samtidigt som vi tillför gröna och blå kvaliteter och värnar om befintliga värden och karaktärer. För att möta dessa utmaningar har en ny parkeringsstrategi och parkeringsnorm tagits fram.

Det finns flera tydliga mål:

 • Ett mål är att få effektivare och hälsosammare transporter. Cykel, gång och kollektivtrafik är mer resurseffektiva färdmedel än bilar eftersom de tar upp mindre plats och förbrukar mindre energi per resande.
 • Strategin syftar också till att skapa attraktiva bostadsmiljöer. Det ska inte byggas fler parkeringsplatser än nödvändigt. Stora högkvalitativa gröna ytor för samvaro och rekreation ger attraktiva bostäder som folk mår bra av att bo i.
 • Ett annat mål är att skapa attraktiva stadsrum. Parkering tar yta från fotgängare och cyklister, vilka är en del av livet och tryggheten på gatan, torget och i parken.
 • Ett ytterligare mål med strategin är att skapa förutsättningar för ett starkt näringsliv. Attraktivare stadsrum och en tätare bebyggelse ger fler personer som väljer att sätta sig ned på en restaurang eller ett kafé och fler personer som handlar på torget eller i en butik längs gatan.
 • Strategin syftar även till att värna om miljön. Genom att vara mer resurseffektiva med parkering kan vi få mer utrymme för gröna rum och de ekosystemtjänster de erbjuder.

Dessa nio strategier ska Lomma kommun verka för:

 • Samnyttjande av parkeringsplatser
 • Parkeringsbehovet samlas i gemensamma anläggningar
 • Det ska vara lätt att resa hållbart till de populära besöksmålen
 • Tillgängligheten till centrum förbättras
 • Pendlarparkeringar skapas
 • Parkeringstillgången på arbetsplatser hålls låg
 • Boendeparkering underlättas
 • Flexibla parkeringstal tillämpas
 • Att andra färdmedel kan ersätta bilen vid planering av nya bostadsområden

Kommunfullmäktige tar beslut om strategin på nästa sammanträde den 3 juni.

 

Avtal klart för nästa etapp av bostäder i Lomma hamn

Ett exploateringsavtal är nu på plats som gör det möjligt att området Trädgårdsstaden kan byggas i Lomma hamn. Tillhörande detaljplan förväntas antas efter sommaren. Området innehåller ca 220 bostäder och förskola/skola.

Ett ramavtal mellan kommunen och byggnadsfirman CA tecknades 2006. Avtalet gäller de huvudsakliga principerna för genomförandet av den planerade utbyggnaden av Lomma hamn. Nu tecknas ett exploateringsavtal för att reglera genomförandet av detaljplanen för Trädgårdsstaden, en del i Lomma hamnområdet.

Trädgårdsstaden möjliggör att ca 220 bostäder byggs. Dessa kommer till största del att vara lägre småhusbebyggelse. Inom detaljplanen ryms även en skola/förskola, en större park och ett torg. Detaljplanen planeras för antagande i kommunfullmäktige i september 2021.

Utbyggnaden av Trädgårdsstaden planeras att genomföras i sex etapper med inflyttning under åren 2024-2029. Arbetena inleds med masshanterings-och saneringsarbeten. Enligt exploateringsavtalet köper kommunen ett markområde för skola/förskola av CA för 15 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna exploateringsavtalet och överlåtelsen av mark vid nästa sammanträde den 3 juni.

Karta över det planerade området Trädgårdsstaden.

Skiss över det planerade området Trädgårdsstaden.

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Zingmark

Navigera vidare

Arkiv