Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Bygga bo & miljö, Kommun & politik

Aktuellt från kommunstyrelsen den 28 april

Sopkärl med fyra fack för återvinning.

Ny taxa för avfall föreslås.

Kommunstyrelsen i Lomma kommun hade sammanträde den 28 april. Här är en sammanfattning av några av ärendena. Protokoll från mötet publiceras inom kort på lomma.se Länk till annan webbplats..

Förslag till ny taxa för avfall

Trots ökad befolkningsmängd har Lomma inte ökat sina restavfallsmängder. För att fortsätta denna positiva trend förslår Sysav en sänkning av vissa avgifter för avfallshämtning. Förändringarna föreslås i den nya avfallstaxan som ska börja gälla den 1 juli.

Av förslaget till ny avfallstaxa framgår bland annat:

  • Avgiften för villahushåll föreslås sänkas med 130 kr på det vanligaste fyrfacksabonnemanget
  • Avgiften för matavfall föreslås sänkas med ca 20 procent för flerfamiljshus och verksamheter
  • En mindre sänkning i avgift föreslås även för trädgårdsavfallskärl för 190-liter, för att göra detta alternativ mer attraktivt
  • Samtidigt föreslås en höjning i avgift av 370-literskärlen för trädgårdsavfall av arbetsmiljöskäl

Sortering av förpackningar och returpapper är en förutsättning för god utsortering och därmed minskade restavfallsmängder. För att fortsätta samma positiva trend med minskade avfallsmängder vill Sysav få fler att använda fyrfackskärl. Därför föreslås en ökad avgift för tvåfackskärl. Detta gäller både helårsabonnemang och fritidsabonnemang och kostnaden föreslås öka med 125 kr för ett helårsabonnemang.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta den nya avfallstaxan vid nästa sammanträde den 3 juni.

Minskat behov av bostäder

Lomma kommun äger ett antal bostäder för att möta socialförvaltningen behov. Dessa bostäder används bland annat för personer som behöver servicebostad, skyddat boende eller är nyanlända. Detta är verksamhet som kommunen är skyldig att bedriva enligt lag.

Nu har en bedömning av socialförvaltningens behov av bostäder gjorts. Med denna analys som underlag har kommunstyrelsen beslutat att nio bostadsrätter och ett småhus kan säljas.

Vid årsskiftet 2020/2021 fanns det totalt 186 tillgängliga bostäder i Lomma kommun när det gäller att möta socialförvaltningens behov.

Funktion för visselblåsare ska tas fram

Fokus Bjärred inkom med en motion om skydd för så kallade visselblåsare i Lomma kommuns organisation. Parallellt tog kommunstyrelsens arbetsutskott beslut att uppdra till kommundirektören att skapa en sådan funktion.

Begreppet visselblåsning används vanligen för att beskriva situationer där enskilda anställda rapporterar om oegentligheter eller missförhållanden på arbetsplatsen. Begreppet används både för att beskriva rapportering till den egna arbetsgivaren och rapportering till massmedia eller myndigheter.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige på nästa sammanträde den 3 juni beslutar att Fokus Bjärreds motion är besvarad, eftersom arbetet med att inrätta funktionen är igång.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Zingmark

Navigera vidare

Arkiv