Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö

Bekämpning av invasiva arter längs kusten pågår

Vresrosor

Nu kraftsamlar vi kring det långsiktiga arbetet att bekämpa de invasiva arterna jätteslide, parkslide och vresros längs med kusten! Först ut är vresrosbestånden vid minnesstenarna söder om Bjärred. Där gräver vi bort buskarna med rötter och transporterar dem sedan till förbränning.

Vresrosor är vackra men tyvärr utgör de, tillsammans med övriga invasiva arter, ett stort hot mot den lokala naturmiljön och kan orsaka stora ekologiska och ekonomiska konsekvenser. Nu vill vi återskapa en mer naturligt sammansatt biologisk mångfald i de kustmiljöer där de invasiva arterna förekommer.

Vad är en invasiv art?

Arter som med människans hjälp, medvetet eller omedvetet, spridits till nya platser där de inte finns naturligt kallas för introducerade arter. En liten del av de introducerade arterna utgör ett hot mot den lokala naturmiljön och kan orsaka stora ekologiska och ekonomiska konsekvenser. Dessa arter kallas invasiva.

Invasiva arter utgör ett stort hot mot floran och faunan utmed stränderna i Skåne. Jätteslide, parkslide och vresros sprids lätt med små jordfragment eller med delar av plantan och de bildar täta högvuxna bestånd som inte lämnar utrymme för den annars ofta artrika strandfloran.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Adam Bahr

Navigera vidare

Arkiv