Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Äldreomsorg

Socialförvaltningen anmäler enligt lex Sarah

Någon skriver med en gul penna

Socialförvaltningen har anmält en händelse som inträffade under sommaren 2020 till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Sarah.

Enligt lex Sarah är medarbetare med flera skyldiga att anmäla händelser där enskild utsatts för risk för påtagliga missförhållanden eller påtagliga missförhållanden, som följd av vården och/eller omsorg hen fått med stöd av Socialtjänstlagen (SOL) eller enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Under sommaren 2020 inträffade en händelse som har lett till att Socialförvaltningen har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Sarah den 2 februari 2021.

Anmälan om händelse

Orsaken till rapporten kommer ur en situation kopplat till en brukare som flyttade in på ett boende i november 2019.

En kväll under sommaren 2020 uppträdde brukare hotfullt. Hen slog sönder sin egen lägenhet, var verbalt hotfull mot boendepersonal och puttade desamma. Utifrån den uppkomna situationen fattas någon vecka senare ett nytt beslut för enskild om extern verkställighet gällande bostad med särskild service för vuxna enligt 9§9p LSS. Omedelbart efter beslutet flyttar enskild till ett nytt boende i extern regi som har kompetens utifrån de stöd brukaren har behov av. Ingen tvångsflytt blir aktuell då enskild deltar i processen.

Förvaltningen har påbörjat en rad åtgärder för att undvika att liknande händelser inträffar framöver. Ett kvalitetsledningsarbete har påbörjats för att säkerställa rutiner, dokumentation och kompetens inom förvaltningen. Därtill ses även samverkan över utifrån olika perspektiv som syftar till att stärka dialogen gentemot enskild som har insatser både via LSS och SOL.

Socialförvaltningen ser allvarligt på det inträffade och har genomfört en utredning kring händelsen. Händelsen bedöms som en kedja av beslut och perspektiv som resulterat i att enskild utsatts för missförhållande och har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Sarah.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Emma Pihl

Navigera vidare

Arkiv