Datum: | Nyheter: Kommun & politik

Aktuellt från kommunstyrelsen den 27 januari

Karta över var Lomma Ridklubbs nya ridhus kan komma att byggas.

Karta över var Lomma Ridklubbs nya ridhus kan komma att byggas.

Kommunstyrelsen hade sammanträde den 27 januari. Här är en sammanfattning av några av ärendena. Protokoll från mötet publiceras inom kort på lomma.se Länk till annan webbplats.

Avtal möjliggör nytt ridhus för Lomma Ridklubb

Lomma kommun har tecknat nya avtal med Lomma Ridklubb som ger tydliga förutsättningar för ridklubbens fortsatta verksamhet. Ett byte av mark möjliggör att ridklubben kan bygga ett nytt ridhus och att Lomma kommun utökar sitt markinnehav inom Habo fritidsområde.

Bytet innebär att kommunen tar över ridklubbens fastighet Lilla Habo 3:9 och att ridklubben får motsvarande yta av fastigheten Lilla Habo 1:6, intill den kommunägda ridanläggning som ridklubben idag arrenderar sedan tidigare. Ridklubben får rätt att nyttja sin tidigare mark för verksamhet under två år för att få möjlighet att uppföra ett nytt ridhus på den nya marken. Det nuvarande ridhuset på Lilla Habo 3:9 planeras att rivas.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner avtalen på nästa sammanträde den 11 februari.

Fritidsbank för sportutrustning föreslås

Socialdemokraternas motion om att inrätta en kommunal fritidsbank ser ut att kunna bli verklighet. En fritidsbank kan beskrivas som ett bibliotek för sport-och fritidsutrustning.

En fritidsbank samlar ihop begagnad sport-och fritidsutrustning som allmänheten skänker. Denna utrustning lånas sedan ut gratis till invånare. Fördelen är att invånare kan prova nya idrotter och fritidssysselsättningar utan att först behöva köpa egen utrustning. Konceptet är viktigt ur en hållbarhetssynpunkt då begagnad utrustning återanvänds.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige på sitt sammanträde den 11 februari beslutar om att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att inrätta en fritidsbank.

Förslag på ny näringslivsstrategi

En ny näringslivsstrategi för Lomma kommun är framtagen. Strategin utgör Lomma kommuns politiska viljeinriktning och beskriver hur kommunen ska tillämpa och utveckla sitt näringslivsorienterade arbete.

Övergripande syftar näringslivsstrategin till att stärka vårt lokala samhälle genom att peka ut en väg för hur vi med gemensamma krafter kan skapa bättre förutsättningar för företag att etablera och utveckla näringsverksamhet i kommunen. Det handlar om att kommunens alla delar agerar på ett sätt som bidrar till att företag växer och blir framgångsrika, att fler startar företag och att nya företag lockas till kommunen.

Det händer mycket spännande i Lomma kommun som stärker förutsättningarna för ett starkt lokalt näringsliv:

 • Alnarpsområdet står inför omfattande utvecklingsmöjligheter där nya kunskapsmiljöer för forskning och näringsliv håller på att etableras.
 • Kommunen har förvärvat mark intill E6:an, ett stenkast från Alnarp, för att möjliggöra nyetableringar och annan spännande utveckling med fokus på kunskapsintensiva företag.
 • Kommunen avser förtäta de centrala delarna av de två tätorterna Lomma och Bjärred, och därmed också skapa fler verksamhetslokaler i dessa områden.
 • Gamla stationshuset i Bjärred blir inom kort restaurang kombinerat med en mötesplats för företag.
 • Från 2026 öppnar persontrafik från Flädie station, vilket skapar spännande förutsättningar för nya företag att etablera sig i ett kollektivtrafiknära läge.

Näringslivsstrategin innefattar sex fokusområden som tillsammans och var för sig ska stärka förutsättningarna för näringslivet i kommunen:

 • Etablera mötesplatser för företagare
 • Verka för strategiska företagsetableringar
 • Stärka samarbetet med det lokala lantbruket
 • Förbättrad service till företag
 • Utveckling av stadslivet
 • God samverkan med näringslivsfrämjande organisationer

Beslut om näringslivsstrategin fattas på kommunfullmäktiges nästa sammanträde den 11 februari. Hela näringslivstrategin publiceras på lomma.se kort därefter.

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Zingmark

Navigera vidare

Arkiv